Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €65.900.000 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2009 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2009

1. Κυβερνητική χορηγία 47.300.000
2. Τέλη/Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα 3.400.000
3. Διαθέσιμα δάνεια ---
4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας ---

5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

2.700.000

6. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς

---

7. Αποθεματικό από μεταφορά εσόδων προηγούμενων ετών

10.300.000

8. Άλλα έσοδα

2.200.000

Σύνολο εσόδων

65.900.000

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2009 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Δαπάνη κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2009

1. Τρέχουσες δαπάνες 18.923.193
2. Λειτουργικές δαπάνες 6.780.000
3. Διαχειριστικά έξοδα 6.802.000
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 28.161.000
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 5.233.807
Σύνολο δαπανών 65.900.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή και περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών σύμφωνα και με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για έργα υποδομής και για άλλες αναγκαίες εργασίες αναφορικά με τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ.

Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των υφιστάμενων τμημάτων των εξής σχολών:

1. Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας.

2. Σχολή Επιστημών Υγείας.

3. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

4. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

5. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας.

Όπως δήλωσε στην επιτροπή η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, το κεφάλαιο για τα κονδύλια των απαλλοτριώσεων αφαιρέθηκε, διότι τα κονδύλια αυτά μεταφέρθηκαν στα κονδύλια του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, γι’ αυτό και τα κονδύλια του ΤΕΠΑΚ παρουσιάζονται μειωμένα. Όπως δήλωσε επίσης η ίδια, στο ΤΕΠΑΚ φοιτούν συνολικά 767 φοιτητές (336 φοιτητές που εισήλθαν το 2007 και 431 το 2008).

Η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού αυτού, διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του και υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να την ενημερώσουν για διάφορα θέματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ όσο και τη μελλοντική επέκταση και χωροθέτησή του. Επιπρόσθετα, ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του εν λόγω προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις για το άρθρο που αφορά τις ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες (άρθρο 319), τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων, συμβούλων κ.λπ. (άρθρο 421) και τις κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες (άρθρο 422).

Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ δήλωσε ότι αναφορικά με τα άρθρα 421 και 422 ακολουθούνται οι διαδικασίες των προσφορών και της κατακύρωσης και ασκείται ο νενομισμένος έλεγχος, ενώ για το άρθρο 319 η κατανομή του κονδυλίου γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας του ΤΕΠΑΚ και επικυρώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Περαιτέρω, η ίδια ανέφερε ότι το θέμα της επέκτασης του ΤΕΠΑΚ και εκτός του κέντρου της πόλης μελετάται από τους αρμοδίους και έχουν εντοπιστεί ορισμένοι πιθανοί χώροι, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

 

23 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων