Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3ης Φεβρουαρίου και 24ης Μαρτίου 2009.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησαν όμως γραπτώς τις θέσεις τους.

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η πλήρης εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Σημειώνεται ότι μαζί με το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκαν και εξετάστηκαν παράλληλα οι περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμοί του 2009, καθώς επίσης και οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2009.

Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος υιοθέτησε εν μέρει την εν λόγω Οδηγία το 2006 με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο [Ν. 142(Ι) του 2006] και τους περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 4291/2006), καθώς και με σχετική τροποποίηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου [Ν. 101(Ι) του 2006]. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο πρώτος υπό αναφορά νόμος τέθηκε εν μέρει σε ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου 2007 με σχετική γνωστοποίηση και μέσω της έκδοσης δύο διαταγμάτων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με το παρόν νομοσχέδιο προτείνονται, ανάμεσα σε άλλα, οι ακόλουθες αλλαγές στο βασικό νόμο:

1. Εισάγονται διατάξεις για τη σύσταση του μητρώου ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και του μητρώου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

2. Θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη ρύθμιση διάφορων θεμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

α. Η διαδικασία αξιολόγησης των οργανισμών αξιολόγησης.

β. Οι υποχρεώσεις επιμόρφωσης των επιθεωρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

γ. Ο τύπος και η προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας.

3. Γίνεται επίσης εισήγηση για την υιοθέτηση νέων προνοιών που καθιερώνουν ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων είναι:

α. η παρουσίαση προσώπου ως ειδικευμένου εμπειρογνώμονα για συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων χωρίς αυτός να είναι ειδικευμένος για τέτοια κατηγορία,

β. η παρουσίαση προσώπου ως ειδικευμένου εμπειρογνώμονα χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο,

γ. η παρουσίαση προσώπου ως εξουσιοδοτημένου λειτουργού χωρίς να είναι τέτοιος,

δ. η παροχή σε ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή στην αρμόδια αρχή παραπλανητικών ή λανθασμένων πληροφοριών σχετικών με τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται περαιτέρω ότι, όταν δεν είναι διαθέσιμοι ειδικευμένοι ή/και διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου εναρμόνισης, ισχύος τριών ετών, για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την επιθεώρηση των λεβήτων και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού. Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο μαζί με τους σχετικούς κανονισμούς κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Ιανουαρίου 2009. Με βάση τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς αυτούς, κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία των τελευταίων ανέκυψε η ανάγκη για τροποποιήσεις και στο βασικό νόμο και γι’ αυτό κατατέθηκε το εν λόγω νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την πιο πάνω εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοθετικό πακέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει προειδοποιητική επιστολή σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της καθυστέρησης στη μεταφορά όλων των προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η προειδοποιητική επιστολή για την Κύπρο φέρει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2008. Κατά την υποβολή των θέσεων της Κύπρου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατία, έχει ζητηθεί συμπληρωματική προθεσμία δύο μηνών, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2009, για την ολοκλήρωση της εναρμόνισης, παράταση που έχει εγκριθεί. Σύμφωνα δε με νεότερη πληροφόρηση που δόθηκε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίου και κανονισμών και ενόψει και της λήξης της πιο πάνω συμπληρωματικής προθεσμίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απαντήσει και έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το εν λόγω νομοσχέδιο μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασής τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει τη σχετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην πλήρη εφαρμογή των προνοιών της συναφούς Οδηγίας στην Κύπρο οφείλεται κυρίως στη μεγάλη προεργασία που απαιτείται για σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην οικοδομική βιομηχανία πάνω στις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας και τις αλλαγές που η εφαρμογή της νομοθεσίας θα επιφέρει στη διαδικασία σχεδιασμού και εξασφάλισης άδειας οικοδομής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι απαιτείται ανταλλαγή απόψεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό των νέων ενεργειακών απαιτήσεων που θα ισχύουν για όλα τα νέα κτίρια, με σκοπό να αποφευχθεί αναστάτωση στην οικοδομική βιομηχανία, καθώς και δημιουργία αχρείαστης επιβάρυνσης στον πολίτη και επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου.

Με βάση τα όσα λέχθηκαν κατά την παρουσίαση του εν λόγω νομοσχεδίου από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, σημειώνονται τα εξής:

1. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο [Ν. 142(Ι) του 2006], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε εν μέρει σε ισχύ την 21η Δεκεμβρίου 2007, με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Με την έναρξη ισχύος του νόμου και ως πρώτο βήμα, όλα τα νέα κτίρια, καθώς και αυτά με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων που υφίστανται ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για θερμομόνωση των δομικών στοιχείων του κελύφους τους, ικανοποιώντας τους μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας U που καθορίζονται στο περί Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Διάταγμα (ΚΔΠ 568/2007), που εξέδωσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3. Για την πλήρη εναρμόνιση της Κύπρου με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και οι υπόλοιπες πρόνοιες του νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που αφορούν ειδικότερα:

α. την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και

β. την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια.

Προς το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει των προνοιών του βασικού νόμου, ετοίμασε τους περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμούς του 2009 και τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2009.

4. Με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως και με την έγκριση των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών που κατατέθηκαν μαζί με το νομοσχέδιο αυτό, η Κύπρος εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2002/91/0ΕΚ. Σημειώνεται όμως ότι για την πλήρη εφαρμογή του νόμου απαιτείται και η έκδοση μεγάλου αριθμού διαταγμάτων.

5. Οι πρόνοιες του νόμου που αφορούν τη συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και οι οποίες εισήχθησαν στο νόμο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προαιρετικά, αφού δε συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, θα παραμείνουν προς το παρόν ανεφάρμοστες. Οι πρόνοιες αυτές θα εφαρμοστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι προσπάθειες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη δημιουργία επαγγελματικού προσόντος για συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων και όταν υπάρξει ξεκάθαρη άποψη για τα καθήκοντα και τα προσόντα των συντηρητών συστημάτων κλιματισμού, όπως αυτά προκύπτουν από την εναρμονιστική νομοθεσία που προωθείται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών αναφορικά με τις συσκευές κλιματισμού που περιέχουν αέρια του θερμοκηπίου.

6. Τόσο το υπό αναφορά νομοσχέδιο όσο και οι προτεινόμενοι κανονισμοί που κατατέθηκαν μαζί συζητήθηκαν σε διάφορες συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς, πέρα από τις προφορικές τους τοποθετήσεις, κατέθεσαν και σχετικά υπομνήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τις θέσεις τους όσο και επιμέρους παρατηρήσεις επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών και τα οποία τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου υπουργείου. Ειδικότερα, κατατέθηκαν παρατηρήσεις που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

1. Τη μη ύπαρξη διαλόγου αναφορικά με τη σύνταξη του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Την ύπαρξη ασαφειών και πολλών αρμόδιων αρχών σε διάφορους νόμους για το υπό αναφορά θέμα στο σύνολό του.

3. Την καθυστέρηση υλοποίησης όλου του νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά το χρόνο υλοποίησής του.

4. Τα υψηλά τέλη εγγραφής για τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

5. Το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με επικρατέστερη την εισήγηση αυτό να εκδίδεται με την τελική έγκριση του κτιρίου και όχι κατά την αδειοδότηση.

6. Το κόστος των υπηρεσιών του ειδικού εμπειρογνώμονα και την επιβάρυνση των πολιτών.

7. Την εισήγηση για τήρηση του καταλόγου ειδικών εμπειρογνωμόνων από το ΕΤΕΚ.

8. Τη σταδιακή κατηγοριοποίηση των νέων κτιρίων όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση και την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τους πολίτες από το κράτος.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετοίμασε και κατέθεσε με επιστολή, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2009, αναθεωρημένα κείμενα τόσο για το υπό αναφορά νομοσχέδιο όσο και για τους κανονισμούς, στα οποία υιοθετούνται κάποιες εισηγήσεις που κατέθεσαν αρμόδιοι φορείς.

Συγκεκριμένα, στο αναθεωρημένο κείμενο του τροποποιητικού νομοσχεδίου και των κανονισμών οι αλλαγές που έγιναν σκοπό έχουν να επιφέρουν ομοιομορφία στους τίτλους των κανονισμών και να εισαγάγουν υποχρέωση για επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50 kw. Περαιτέρω, σε νεότερη επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διευκρινίζεται ότι η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο στάδιο του σχεδιασμού ενός κτιρίου βασίστηκε στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, με βάση την οποία διαμορφώθηκαν οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006, οι οποίοι δε βρίσκονται σ’ αυτό το στάδιο υπό αναθεώρηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί. Η επιτροπή δηλώνει ότι θα προωθήσει για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς που συζητήθηκαν από κοινού με το νομοσχέδιο αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με αφορμή την προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την όλη εφαρμογή της νομοθεσίας και παράλληλα διαπιστώνει:

1. την ανάγκη διαφώτισης του κοινού για οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα και τις τυχόν επιβαρύνσεις από την υιοθέτηση της νομοθεσίας, καθώς και την ανάγκη μελέτης μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή και

2. την ανάθεση από τη νομοθεσία αρμοδιότητας σε περισσότερες από μία αρχές, κάτι που δυνατό να παρακωλύσει την ομαλή εφαρμογή της.

Η επιτροπή, επισημαίνοντας τα πιο πάνω, εκφράζει την πρόθεσή της να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το όλο θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας και την επιθυμία της να επανέλθει για συζήτηση οποιωνδήποτε ζητημάτων που δυνατό να προκύψουν από αυτήν.

 

 

24 Μαρτίου 2009

 

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων