Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται με διάταγμά του να καθορίσει τέλη για την έκδοση από το διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) οποιασδήποτε βεβαίωσης ή πιστοποιητικού για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εν λόγω νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο διευθυντής του ΤΕΠ εκδίδει βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά για θέματα που σχετίζονται με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου χωρίς καμία επιβάρυνση για τον αιτητή. Η έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για το ΤΕΠ, οι οποίες προκύπτουν λόγω της ανάγκης επίσπευσης των απαραίτητων, για την έκδοση των βεβαιώσεων/πιστοποιητικών, ελέγχων και διαδικασιών, έτσι που να ανταποκρίνεται το τμήμα αμέσως στα σχετικά αιτήματα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των σχετικών βεβαιώσεων/πιστοποιητικών που εκδίδονται παγκύπρια από το τμήμα. Ενδεικτικά, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι το 2007 τα πιστοποιητικά με τα οποία το τμήμα επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας ήταν πέραν των 27 000.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, από την όλη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων προκύπτει σοβαρό διοικητικό κόστος. Συναφώς, στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι η επιβάρυνση των αιτητών αλλά η ανάκτηση των διοικητικών εξόδων που προκύπτουν.

Κατά την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι το νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί, δεν οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει διατάγματα για την επιβολή τελών σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που αφορούν το ΤΕΠ, με αποτέλεσμα η σχετική εξουσία να καθίσταται απεριόριστη.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω επισήμανσης, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσει το όλο θέμα και να επανέλθει με νέα εισήγηση.

Επιπρόσθετα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε να λάβει πληροφορία για όλες τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που εκδίδει το ΤΕΠ. Σχετική κατάσταση ετοιμάστηκε από το αρμόδιο υπουργείο και κοινοποιήθηκε στην επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιστολή του Υπουργού Οικονομικών προς την πρόεδρο της επιτροπής, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2009, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, με την οποία διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών στο παρόν στάδιο προτίθεται να προωθήσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση διατάγματος για καθορισμό τελών μόνο για το πιστοποιητικό που εκδίδει ο διευθυντής του ΤΕΠ με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται επίσης ότι ο όρος “κάτοικος της Δημοκρατίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και ότι τα πιο πάνω πιστοποιητικά εκδίδονται για φορολογουμένους που έχουν εισοδήματα από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Η υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών απαιτείται από τις φορολογικές αρχές των άλλων χωρών για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των συμφωνιών αυτών.

Υπό το φως της πιο πάνω νέας απόφασης του αρμόδιου υπουργείου, η επιτροπή ζήτησε όπως το υπό συζήτηση νομοσχέδιο διαμορφωθεί κατά τρόπο που να προβλέπεται σαφώς σ’ αυτό η εξουσία έκδοσης διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο μόνο για την περίπτωση του καθορισμού τελών αναφορικά με την έκδοση βεβαίωσης/πιστοποιητικού με το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι πρόσωπο είναι κάτοικος της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και υποβάλλοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων