Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και στις 4 και 18 Νοεμβρίου 2008. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και της εταιρείας πετρελαιοειδών “Exxon Mobil Cyprus Inc”. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Προγραμματισμού διαμήνυσαν τηλεφωνικώς ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν τους αφορά, γι’ αυτό και δεν παρέστησαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/32/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η δυνατότητα θέσπισης συστήματος αδειοδότησης των ενεργειακών επιθεωρητών ή ελεγκτών ή εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ).

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία για την εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας ήταν η 17η Μαΐου 2008, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Ιουνίου 2008. Σημειώνεται επίσης ότι για το εν λόγω νομοσχέδιο υπάρχει προειδοποιητική επιστολή, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί παράταση της προθεσμίας απάντησης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η μικρή καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία εναρμόνισης οφείλεται στην πολυπλοκότητα της σχετικής Οδηγίας και στις συντονισμένες ενέργειες που απαιτούνται μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί με αρκετές από τις πρόνοιες της Οδηγίας μέσω υφιστάμενων νομοθεσιών, ενώ για ορισμένες από αυτές απαιτείται τροποποίηση άλλων υφιστάμενων νομοθετημάτων.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα:

1. Βασικός σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι να ενισχυθεί «η οικονομικώς αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση» με:

α. την παροχή νομικών πλαισίων για την άρση των υφιστάμενων φραγμών και ατελειών της αγοράς που παρεμποδίζουν την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας,

β. τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή στους τελικούς καταναλωτές άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

2. Απόψεις/σχόλια για τις διατάξεις του νομοσχεδίου ζητήθηκαν από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Γραφείο Προγραμματισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης, το ΕΤΕΚ, τη ΡΑΕΚ, την ΑΗΚ, το ΔΣΜ, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και τις εταιρείες πετρελαιοειδών, οπότε και το νομοσχέδιο τροποποιήθηκε αναλόγως.

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, που καθορίζεται στο 1% ετησίως επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας, για τα έτη 2008-2016 και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφαρμόζοντας προγράμματα και μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η Κύπρος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της Οδηγίας, ετοίμασε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, στο οποίο περιγράφονται τα διάφορα μέτρα, οι δράσεις και τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζονται ή έχουν προγραμματιστεί για την επίτευξη του εθνικού στόχου, που έχει καθοριστεί στο 1,1%.

4. Στο εν λόγω νομοσχέδιο ως αρμόδια αρχή που θα έχει το γενικό έλεγχο και την ευθύνη για την επίβλεψη της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων δράσης και ιδίως για την επίτευξη του ποσοτικού στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθορίζεται η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

5. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την έκδοση κανονισμών μέσω των οποίων το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή στους τελικούς καταναλωτές άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

6. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης όπως οι διανομείς ενέργειας, διαχειριστές συστημάτων διανομής και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας (δηλαδή η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και οι εταιρείες πετρελαιοειδών) παρέχουν στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεως, όχι συχνότερα από μία φορά το χρόνο, συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής εκφράστηκαν σχόλια και παρατηρήσεις από τους παρευρισκομένους σε επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου και τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη άμεσης προώθησης των αναγκαίων κανονισμών, ώστε το όλο θέμα να ρυθμιστεί ολοκληρωμένα. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τα μέλη της επιτροπής να κατατεθούν οι θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων με γραπτά υπομνήματα.

Στη συνέχεια, η ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και η ΑΗΚ απέστειλαν σχετικά υπομνήματα προς το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και το ΕΤΕΚ απέστειλαν σχετικά υπομνήματα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, απέστειλε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στις 19 Νοεμβρίου 2008. Στο νέο αναθεωρημένο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται ως αρμόδια αρχή η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αντί του διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας, που προβλεπόταν στο αρχικό του κείμενο, εισήγηση η οποία έγινε από τη ΡΑΕΚ.

2. Προστίθεται η ΡΑΕΚ στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας εκ μέρους εξουσιοδοτημένου λειτουργού, δηλαδή λειτουργού που εξουσιοδοτείται για την εφαρμογή του υπό αναφορά νομοσχεδίου όσον αφορά “εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες” που αυτός λαμβάνει στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής, αποτελεί αδίκημα και το νομοσχέδιο καθορίζει ρητώς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση προς εχεμύθεια, όπως είναι π.χ. τα δικαστήρια, οι ερευνητικές επιτροπές, οι ποινικοί ανακριτές, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) κ.ά.

Σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά την εισήγηση που έγινε από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος για συμπερίληψη στο νομοσχέδιο του ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας του 1% ανά έτος, η θέση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι ότι, εφόσον ο στόχος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο έχει υποβληθεί και αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δε χρειάζεται να συμπεριληφθεί στην εθνική νομοθεσία, δηλαδή το κράτος μέλος ικανοποιεί τις πρόνοιες του άρθρου 14 της Οδηγίας απλώς με την ετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού σχεδίου δράσης.

Σε ό,τι αφορά δε την εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος για συμπερίληψη στη νομοθεσία υποχρέωσης για δημοσιοποίηση από το δημόσιο τομέα υποδειγματικών μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ), ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας του δημόσιου τομέα, καθώς και τον υποδειγματικό του ρόλο έχουν περιληφθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Επιπλέον, η υποχρέωση του άρθρου 5(1) της Οδηγίας για εφαρμογή δύο τουλάχιστο μέτρων του Παραρτήματος 6 της Οδηγίας αναφορικά με τα μέτρα που τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν και να περιλάβουν στις πρόνοιες για τις προσφορές του δημοσίου θα ικανοποιηθεί μέσα από άλλες δράσεις και νομοθεσίες, όπως το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων ή και μέσα από νομοθεσίες που ρυθμίζουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και κρατικών προμηθειών.

Σε ό,τι αφορά την εισήγηση του ΕΤΕΚ για δημιουργία ενός μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Οδηγίας 2002/91ΕΚ ως ενεργειακών ελεγκτών στον κτιριακό τομέα βάσει της Οδηγίας 2006/32ΕΚ, η θέση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές/ελεγκτές που προβλέπονται από την Οδηγία 2006/32ΕΚ δεν ταυτίζονται με τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες της Οδηγίας 2002/91ΕΚ, που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διότι απαιτούν διαφορετική διαδικασία διαπίστευσης, συμπεριλαμβανομένης εξειδικευμένης εμπειρίας, και το εύρος εργασιών τους είναι κατά πολύ εκτενέστερο.

Σημειώνεται τέλος ότι, όπως δήλωσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, πλήρης εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία θα υπάρξει με την έκδοση και των σχετικών κανονισμών, που θα ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων