Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ήδη υποβάλει στην ολομέλεια του σώματος σχετική έκθεση. Ύστερα όμως από απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, που λήφθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008, η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε με απόφαση για παραπομπή του νομοσχεδίου προς επανεξέταση από την επιτροπή.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκθεση της επιτροπής, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2008, αναλύονται οι σκοποί και οι επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γίνεται αναφορά σε όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τις ενδιαφερόμενες πλευρές στην επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10ης Δεκεμβρίου 2008 και 24ης Μαρτίου 2009.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, o Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και των εταιρειών πετρελαιοειδών “Exxon Mobil Cyprus Inc”, “Petrolina (Holdings) Public Ltd” και EKO. Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και οι εταιρείες πετρελαιοειδών “Lucoil” και “Δημήτρης Λόρδος Λτδ”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Κατά την επανεξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ορισμένα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του, ώστε να διασαφηνιστούν ορισμένες πρόνοιές του. Επιπρόσθετα, υπέβαλαν εισήγηση για τροποποίηση πρόνοιάς του με την οποία προβλέπεται ότι οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας θα παρέχουν, έπειτα από αίτηση της αρμόδιας αρχής, τις συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές τους, έτσι που οι εν λόγω πληροφορίες να είναι επαρκείς. Σε τέτοια περίπτωση, θα είναι δυνατό να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται καταλλήλως προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και να προάγονται και να παρακολουθούνται οι ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Πέραν των πιο πάνω εισηγήσεων που υπέβαλαν μέλη της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εισηγήθηκαν στην επιτροπή την περαιτέρω βελτίωση ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής άποψης. Παράλληλα, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, με γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, εισηγήθηκε τη μη προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση, λόγω ορισμένων εισηγήσεων για τροποποίηση του εν λόγω νομοσχεδίου, που είχε στο μεταξύ υποβάλει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, οι οποίες κρίθηκε ότι θα διευκόλυναν την πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Επιπρόσθετα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως περιληφθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υποβληθούν τα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στη βάση όλων των πιο πάνω εισηγήσεων, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μελετήσουν τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής, καθώς και τις εισηγήσεις όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, οι οποίες είχαν στο μεταξύ εκφράσει διαφωνίες, και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να διαμορφώσουν ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως ενημέρωσε την επιτροπή, διαμορφώθηκε στη βάση των απόψεων που είχαν εκφράσει οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στα πλαίσια της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ διαφώνησε με ορισμένες πρόνοιές του, υποστηρίζοντας, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, ότι στο υπό συζήτηση κείμενο περιλαμβάνονται ασάφειες, αντιφάσεις ή και παραλείψεις, καθώς και ότι ορισμένες πρόνοιές του δεν ανταποκρίνονται στις πρόνοιες της Οδηγίας με τις οποίες σκοπείται η εναρμόνιση.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε και πάλι τις ενδιαφερόμενες πλευρές όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μελετήσουν όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις και διαμορφώσουν εκ νέου το κείμενο του νομοσχεδίου. Επανεξετάζοντας τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επέφεραν περαιτέρω τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου το οποίο είχε προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι ενεργειακοί έλεγχοι θα διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, με βάση τις πρόνοιες του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με διαδικασία που θα καθοριστεί με κανονισμούς.

2. Διασαφήνιση ότι οι διανομείς ενέργειας, διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας θα παρέχουν, έπειτα από αίτηση της αρμόδιας αρχής, μία φορά το χρόνο τις συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές τους.

3. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου, σε περίπτωση που πρόσωπο παραβιάζει ορισμένες πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

4. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία καθορίζονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν τα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Αντικατάσταση των λέξεων “επιθεωρητής” και “επιθεώρηση” με τις λέξεις “ελεγκτής” και “έλεγχος”, αντίστοιχα, ώστε αυτό να συνάδει με την Οδηγία με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση.

Σημειώνεται ότι για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι στάλθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη, λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την οποία η προθεσμία για απάντηση λήγει στις 2 Απριλίου 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, σε νόμο.

 

24 Mαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων