Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Καταπολέμηση των Κυστογόνων Νηματωδών της Πατάτας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2008 και στις 5 και 12 Μαρτίου 2009. Στις συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”), η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, οι εταιρείες “Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, “Ομάδα Πατατοπαραγωγών Αυγόρου-Άχνας Δημόσια Λτδ”, “Ομάδα Πατατοπαραγωγών Ξυλοφάγου-Ορμήδειας-Λιοπετρίου Δημόσια Λτδ”, “Ομάδα Πατατοπαραγωγών Σωτήρας Δημόσια Λτδ” και η Ομάδα Πατατοπαραγωγών Επαρχίας Λευκωσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα το φυτοϋγειονομικού ελέγχου μέσω της υιοθέτησης νέων διατάξεων που αφορούν τα μέτρα καταπολέμησης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας [(Globodera pallida και Globodera rostochiensis (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί)], όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2007/33/ΕΚ. Στα πλαίσια της εναρμόνισης με την πιο πάνω Οδηγία, καταργούνται επίσης οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Μέτρα για την Καταπολέμηση του Χρυσονηματώδους Σκώληκα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι αφορούν την Οδηγία 69/465/ΕΟΚ που καταργείται με την προαναφερόμενη νεότερη Οδηγία.

Όπως αναφέρεται περαιτέρω και στο εισηγητικό σημείωμα που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς, για τη σωστή εφαρμογή τους είναι αναγκαία η καλύτερη στελέχωση του εργαστηρίου και του τομέα της φυτοϋγείας του Τμήματος Γεωργίας, έτσι ώστε να διενεργούνται οι δοκιμές, οι δειγματοληψίες και οι επίσημες ετήσιες επισκοπήσεις που προβλέπονται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σύμφωνα με το ίδιο εισηγητικό σημείωμα, δεν αναμένεται καμία αρνητική οικονομική επίδραση από την εφαρμογή τους όσον αφορά πολίτες, οργανώσεις ή ομάδες, ενώ οικονομικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών αναμένονται μόνο όσον αφορά τη στελέχωση με προσωπικό και εξοπλισμό του εργαστηρίου για τη διενέργεια των ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων. Το προσχέδιο των κανονισμών κοινοποιήθηκε για σχόλια και απόψεις στις αγροτικές οργανώσεις, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στα πλαίσια της οποίας ενημερώθηκαν για τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί που αφορούν τη συμπλήρωση της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την προαναφερόμενη Οδηγία πρέπει να υιοθετηθούν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 και να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2010.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή, τόσο προφορικά κατά τις συνεδρίες της επιτροπής όσο και με επιστολές τους, για τους στόχους των προτεινόμενων κανονισμών και για τα μέτρα που προγραμματίζεται να ληφθούν για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας επισήμαναν ότι το τμήμα πρέπει να προβεί σε καθορισμό των παθοτύπων που υπάρχουν στις μολυσμένες περιοχές, έτσι ώστε να καθοριστούν οι ανθεκτικές ποικιλίες πατατών. Εντός του 2009 θα εκδοθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο, στο οποίο θα γίνεται αναφορά στις πρόνοιες της Οδηγίας που εφαρμόζονται μέσω των προτεινόμενων κανονισμών, στις υποχρεώσεις των συσκευαστηρίων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως και σε καταλόγους των ανθεκτικών ποικιλιών, που θα καθοριστούν σύμφωνα με στοιχεία και από άλλα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, όσον αφορά την υποχρέωση που θα επιβληθεί στα συσκευαστήρια για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του μολυσμένου χώματος, υπάρχει ήδη τέτοια υποχρέωση μέσω του περί Χρυσονηματώδους της Πατάτας (Heterodera rostochiensis ή H. Pallida) Διατάγματος του 1974. Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι τυχόν οικονομικές επιπτώσεις στον παραγωγό από την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών, εάν υπάρξουν, θα είναι ελάχιστες, αφού τα μέτρα που επιβάλλονται ήδη δεν είναι διαφορετικά από αυτά που λαμβάνονται σήμερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί νομοτεχνικά.

 

 

17 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων