Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία να καθορίζει με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις θέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, στις οποίες δεν μπορούν να διοριστούν ή να προαχθούν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπείται επίσης η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων να μπορεί να διορίσει ως υπάλληλό του και πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με κανονισμούς, που σκοπό έχουν την τροποποίηση των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί το δικαίωμα σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διορίζονται ή να προάγονται σε κενές θέσεις στην υπηρεσία του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται με διάταγμα από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας. Τους τροποποιητικούς αυτούς κανονισμούς η επιτροπή θα προωθήσει στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμόν 58.258 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2003, τα υπουργεία στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι ημικρατικοί οργανισμοί κλήθηκαν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους οργανισμούς αυτούς, ώστε να παρασχεθεί το δικαίωμα σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικούν διορισμό ή προαγωγή στους εν λόγω οργανισμούς, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι ανάλογες τροποποιήσεις έχουν ήδη επενεχθεί σε νομοθεσίες άλλων ημικρατικών οργανισμών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι παρόμοιες τροποποιήσεις υπάρχει πρόθεση να γίνουν και στις νομοθεσίες που διέπουν όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ειλημμένη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς συμμόρφωσης με την παράγραφο (4) του άρθρου 39 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

16 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων