Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, όπως αυτή έχει διορθωθεί.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται οι όροι εισδοχής στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος στη Δημοκρατία για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο στο πλαίσιο συμβάσεων υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία.

Η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της εισόδου ερευνητών από τρίτες χώρες στη Δημοκρατία με την απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πόλος έλξης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο χώρο της επιστημονικής έρευνας.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, της αρμόδιας αρχής η οποία θα έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τους ερευνητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

2. Η υπό αναφορά αρμόδια αρχή θα χορηγεί σε ερευνητικό οργανισμό έγκριση χρονικής διάρκειας τουλάχιστο πέντε ετών, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατό να είναι μικρότερης διάρκειας.

3. Η υποχρέωση σύναψης σύμβασης υποδοχής μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού που επιθυμεί να υποδεχτεί έναν ερευνητή και του ενδιαφερόμενου ερευνητή, με την οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό σχέδιο και ο οργανισμός να υποδεχτεί τον ερευνητή προς το σκοπό αυτό.

4. Οι όροι που πρέπει να πληρούνται για την υπογραφή της σύμβασης υποδοχής, όπως η αποδοχή του ερευνητικού σχεδίου από τον ερευνητικό οργανισμό με το οποίο θα διευκρινίζεται ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή της, τα προσόντα του ερευνητή υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, καθώς και η διάθεση από τον εν λόγω ερευνητή κατά τη διάρκεια παραμονής του επαρκών μηνιαίων πόρων και η ύπαρξη ασφάλισης ασθενείας.

5. Ο καθορισμός των όρων εισδοχής των ερευνητών στη Δημοκρατία για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου, όπως η παρουσίαση έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, σύμβασης υποδοχής, βεβαίωσης ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό, καθώς επίσης και η μη ύπαρξη λόγων που να απειλούν τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

6. Η έκδοση άδειας διαμονής των ερευνητών θα είναι χρονικής διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους με δικαίωμα ανανέωσής της ή, σε περίπτωση που ερευνητικό πρόγραμμα θα διαρκέσει λιγότερο του έτους, θα είναι όση και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

7. Η χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας ερευνητή ίδιας διάρκειας με αυτήν που χορηγείται στον εν λόγω ερευνητή, νοουμένου ότι η διάρκεια ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων το επιτρέπει.

8. Η δυνατότητα του διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει άδεια διαμονής που χορηγήθηκε σε ερευνητή, για τους λόγους που καθορίζονται στο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, οι λόγοι αυτοί αφορούν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση που η εν λόγω άδεια αποκτήθηκε με δόλο ή ο κάτοχός της διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή ή αφορούν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

9. Η παροχή δυνατότητας στους ερευνητές που εισέρχονται στη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, να διδάσκουν σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα δύναται με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει το μέγιστο αριθμό ωρών ή ημερών διδακτικής δραστηριότητας των ερευνητών.

10. Η ίση μεταχείριση των κατόχων άδειας διαμονής με τους υπηκόους της Δημοκρατίας όσον αφορά την αναγνώριση των διπλωμάτων, των πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, τις συνθήκες εργασίας, τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, τα φορολογικά ωφελήματα, καθώς και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

11. Η δυνατότητα πραγματοποίησης στη Δημοκρατία μέρους της έρευνας από ερευνητή ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στη διευκόλυνση της εισόδου και της διαμονής των ερευνητών από τρίτες χώρες, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πόλος έλξης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων έρευνας. Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, στα πλαίσια της πολιτικής της Λισαβόνας έχουν καθοριστεί ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι αναφορικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως η αύξηση της εγχώριας δαπάνης για έρευνα στο 3% του ΑΕΠ με τη συμμετοχή κατά τα 2/3 της βιομηχανίας, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις ανερχόμενες ασιατικές οικονομίες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται ότι οι φορείς και οι οργανισμοί που ασχολούνται με ερευνητικές δραστηριότητες θα διευκολυνθούν με την αξιοποίηση ερευνητών από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι με τις πρόνοιές του παρέχονται διευκολύνσεις και υιοθετούνται ταχύτερες διαδικασίες για την είσοδό τους στη Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται ότι ο δημόσιος τομέας θα ενισχυθεί με τη διευκόλυνση διάθεσης κονδυλίων για έρευνα από ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, αφού αυτά δε θα προέρχονται περιοριστικά από κρατικές επιχορηγήσεις.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η χρονική προθεσμία για την υιοθέτηση των προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση ήταν η 12η Οκτωβρίου 2007.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας εισηγήθηκε στην επιτροπή τη διασαφήνιση των ορισμών ορισμένων όρων που περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο νόμο, καθώς και την ενσωμάτωση σ’ αυτόν κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών οργανισμών από την αρμόδια αρχή για σκοπούς διευκόλυνσης της πρακτικής εφαρμογής του.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση του εκπροσώπου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι υποστήριξαν ότι με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται η πλήρης και ορθή εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία και ανέφεραν ότι, παρ’ όλο που κατανοούν τις εκφρασθείσες ανησυχίες, οποιαδήποτε διασαφήνιση σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο, αναφέροντας ενδεικτικά ότι τα εν λόγω ζητήματα θα μπορούν να ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, με επιστολή που απέστειλε στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους κυριότερους φορείς του ευρύτερου δημόσιου, ημιδημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με ερευνητικές δραστηριότητες, ζήτησε τις απόψεις τους σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και οι πλείστοι από αυτούς την ενημέρωσαν γραπτώς ότι συμφωνούν με τις πρόνοιές του.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής επισήμαναν αδυναμίες και ασάφειες σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση, γι’ αυτό και η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να ζητήσει διευκρινίσεις σε σχέση με αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την ενημερώσει σχετικά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

17 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων