Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Ντίνος Χατζηνικόλας Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ (Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών), της ΟΕΒ, καθώς και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) και η αντικατάστασή τους με νέους ομότιτλους κανονισμούς με βάση το περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, σκοπείται η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου του 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, καθώς και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και σχετικά με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται κανόνες σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, δηλαδή μπαταριών, και ιδιαίτερα με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

2. Καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

3. Καθορίζεται η ερμηνεία σημαντικών όρων, όπως οι όροι “παραγωγός αποβλήτων” και “διάθεση στην αγορά”.

4. Επιβάλλονται ποσοτικοί στόχοι χωριστής συλλογής για απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για τα έτη 2012 και 2016.

5. Ορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών αποβλήτων, όπως η σήμανση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, καθώς και η ενημέρωση πολιτών, και η εκπλήρωσή τους.

6. Επιβάλλεται η τήρηση μητρώου παραγωγών αποβλήτων στο οποίο πρέπει να εγγράφονται οι παραγωγοί αποβλήτων οι οποίοι υποχρεώνονται να παρέχουν για το σκοπό αυτό τα απαιτούμενα από την αρμόδια αρχή στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η επιτροπή ενημερώθηκε και για τα ακόλουθα:

1. Με βάση τη δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2008, ημερομηνία η οποία ήδη έχει παρέλθει και ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών. Ειδικότερα, η εμπειρία αυτή αποκτήθηκε με βάση:

α. την παροχή στοιχείων από τους παραγωγούς για τα υλικά που διοχετεύονται στην αγορά,

β. τα ενημερωτικά σεμινάρια για το ευρύ κοινό,

γ. τις δράσεις για παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και

δ. τη συμμετοχή προσωπικού σε συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Η προτεινόμενη νομοθεσία υιοθετεί την αρχή της ευθύνης του παραγωγού των αποβλήτων, ο οποίος είναι ο κυρίως υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργεί. Με την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού, όλοι οι παραγωγοί (εισαγωγείς, κατασκευαστές) υποχρεούνται να μεριμνήσουν ατομικά ή συλλογικά, ώστε να δημιουργήσουν εγκεκριμένα συστήματα συλλογής και μεταφοράς για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Από τη δημιουργία και λειτουργία των συστημάτων αυτών εξυπακούεται κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τον καταναλωτή. Ήδη το ΚΕΒΕ έχει δημιουργήσει για τα μέλη του ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ, ο οποίος έχει συμβληθεί με το ευρωπαϊκό σύστημα “Green Dot” για αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ήδη έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) η πρόταση για λειτουργία του εν λόγω συλλογικού συστήματος.

Γενικά, η εφαρμογή του κανονισμού θα ωφελήσει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Η υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωτική και κατά την ετοιμασία της πραγματοποιήθηκαν επαφές και λήφθηκαν απόψεις από τους εμπλεκόμενους φορείς ΣΕΔΑ, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Τμήμα Τελωνείων και Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ανέφεραν στην επιτροπή ότι μέχρι σήμερα δεν ανακυκλώνονταν τα απόβλητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών, παρά μόνο οι μπαταρίες των αυτοκινήτων, οι οποίες επαναφορτίζονταν. Όπως επισήμαναν επίσης οι ίδιοι, ο οργανισμός ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ, ο οποίος θα ασχολείται με τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων, θα αποστέλλει το υλικό αυτό σε εταιρείες στο εξωτερικό, οι οποίες είτε θα το διαχειρίζονται ως επικίνδυνο απόβλητο είτε θα προωθούν μέρος αυτού για επαναχρησιμοποίηση ως πρώτη ύλη για μέταλλο.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο των κανονισμών για την καλύτερη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, με τις οποίες συμφώνησαν η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η Νομική Υπηρεσία, αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

· Την εφαρμογή των διατάξεων των προτεινόμενων κανονισμών καθ’ όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους και την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά συγκεκριμένων μπαταριών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

· Την υποχρέωση, στα πλαίσια της έκδοσης σχετικού διατάγματος από τον αρμόδιο υπουργό για τον καθορισμό της λήψης μέτρων για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων, να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά τους.

· Την υποχρέωση τα συστήματα συλλογής αποβλήτων να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή και τα σημεία συλλογής, δηλαδή οι κάδοι συλλογής, να ελέγχονται μέσω των όρων έγκρισης των συστημάτων συλλογής.

· Την υποχρέωση δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των στοιχείων για την ετήσια συλλογή και τις πωλήσεις που αφορούν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν ενσωματωθεί σε συσκευές.

· Τον υπολογισμό για πρώτη φορά από τον αρμόδιο υπουργό του ποσοστού συλλογής μετά την πάροδο τεσσάρων ετών και όχι πέντε από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

· Την υποχρέωση κατά την παραχώρηση της έγκρισης των συστημάτων διαχείρισης να καθορίζεται κάθε αναγκαίος όρος, ο οποίος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έγκρισης, περιλαμβανομένου του τύπου του κάδου συλλογής και της χωροθέτησης αυτού.

· Την υποχρέωση κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφοριών που αφορούν τη λήψη οικονομικών μέτρων για την προώθηση της συλλογής αποβλήτων ή την προώθηση της χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα οι διαφοροποιημένοι φορολογικοί συντελεστές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού διαμόρφωσε στη βάση των πιο πάνω το κείμενο των κανονισμών, κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε ότι η ομάδα του θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων