Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και εκπρόσωπος του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ, όπως και ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον πρώτο προϋπολογισμό, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.104.241.776 και έσοδα ύψους €872.141.000.

Σημειώνεται ότι ο λόγος της ενοποίησης των δύο προϋπολογισμών έγκειται στο ότι οι πλείστες δαπάνες για τη λειτουργία της Μονάδας Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς θα καλύπτονται από την Αρχή, η οποία, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, θέτει στη διάθεση του ΔΣΜ τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Περαιτέρω, το προσωπικό που στελεχώνει τη Μονάδα ΔΣΜ προέρχεται από το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής και υπάγεται στο διαχειριστή σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Σε ό,τι αφορά τους όρους υπηρεσίας, ωφελήματα και ανέλιξη υπάγεται στις διαδικασίες, κανονισμούς και σχέδια υπηρεσίας που διέπουν το προσωπικό της Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ και του ΔΣΜ για το έτος 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες οι οποίες κατανέμονται σε αποδοχές προσωπικού (€129.535.765), δαπάνες λειτουργίας (€626.968.966), απρόβλεπτες δαπάνες (€1.035.000) και σε άλλες δαπάνες (€44.394.000). Οι άλλες δαπάνες αφορούν εταιρικό φόρο (€16.000.000), εισφορά για την άμυνα (€2.000.000) και τόκους δανείων (€26.390.000). Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται σε €302.308.045 και αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, στην αύξηση της δυναμικότητας, στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην επέκταση δικτύου μεταφοράς και στη μηχανογράφηση. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής:

1. Εγκατάσταση μονάδων εφεδρείας παραγωγής.

2. Βελτίωση Σταθμού Βασιλικού.

3. Βελτίωση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς.

4. Επέκταση και ενδυνάμωση του δικτύου διανομής.

5. Μονάδα αφαλάτωσης στον ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά τα καύσιμα που ανέρχονται στα €573.472.000. Η ποσότητα των καυσίμων που υπολογίζεται να καταναλωθεί μέσα στο 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναμένεται να ανέλθει σε 1 260 400 τόνους μαζούτ και 64 300 μετρικούς τόνους ντίζελ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κόστος των καυσίμων είναι δύσκολο να προϋπολογισθεί επακριβώς, επειδή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που αφορούν τη διακυμαινόμενη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, αλλά και την ισοτιμία του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Για σκοπούς προϋπολογισμού, η μέση τιμή των καυσίμων υπολογίστηκε στα €400 το μετρικό τόνο, που ήταν η πρόβλεψη των συμβούλων κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού.

Τα κυριότερα έσοδα της ΑΗΚ, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, προέρχονται από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες υπολογίζεται να είναι αυξημένες σε κιλοβατώρες κατά 6,6% σε σύγκριση με το 2008, με τα έσοδα της ΑΗΚ να υπολογίζονται στα €869.000.000.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ, δεν προνοείται καμιά αύξηση στις διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες ισχύουν χωρίς οποιαδήποτε αύξηση από το 1983.

Στον προϋπολογισμό του ΔΣΜ το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στα €6.300.861 και αφορά αποδοχές προσωπικού (€2.836.601), δαπάνες λειτουργίας (€3.425260) και απρόβλεπτες δαπάνες (€35.000).

Το σύνολο των εσόδων του ΔΣΜ ανέρχεται στα €6.300.861. Τα έσοδα του ΔΣΜ προέρχονται από την ανάκτηση δαπανών από χρεώσεις για συνδέσεις στο σύστημα μεταφοράς (€1.620.000), τόκους εισπρακτέους (€20.000), διάφορα (€20.000), έρευνα και ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από παραχώρηση πόρων από την ΑΗΚ (€4.583.861).

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, οι κυριότεροι στόχοι της Αρχής, όπως αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό του 2009, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η συνέχιση του αναπτυξιακού προγράμματος της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται με επάρκεια η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

2. Η εναρμόνιση της Αρχής με την Οδηγία 2003/54 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς.

3. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εφαρμογή μιας εμπορικά πιο πελατοκεντρικής πολιτικής.

4. Η ενημέρωση για την ορθολογιστική χρήση του ηλεκτρισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Η βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, μέσα από την αναδιοργάνωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας της Αρχής, σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με το ύψος της τιμής του ρεύματος και κατά πόσο αυτή συνάδει με το ύψος της τιμής αγοράς πετρελαιοειδών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επί του θέματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ ανέφερε ότι οι τιμές αναπροσαρμόζονται και ελέγχονται με κάθε νέα παραλαβή καυσίμων, η οποία γίνεται κάθε δεκαπέντε μέρες περίπου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η οικονομική κρίση επέδρασε θετικά σ’ αυτό τον τομέα, διότι προκάλεσε τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και συνεπώς την αντίστοιχη μείωση στην τιμή παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Αρχής κατέθεσε στην επιτροπή δελτίο τύπου, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2009, στο οποίο αναφέρονται ποσοστιαίες μειώσεις της μέσης τιμής ανά χρεωνόμενη μονάδα (kwh), της τάξης του 7,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και της τάξης του 30,9% σε σχέση με την τιμή του Οκτωβρίου 2008, όταν παρατηρήθηκε η πιο υψηλή χρέωση σε καύσιμα.

Στη συνέχεια της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν πληροφόρηση αναφορικά με τους σχεδιασμούς για το ταμείο συντάξεων της Αρχής. Επ’ αυτού ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι απαιτούνται μεγάλα ποσά για την κάλυψη του ελλείμματος και μελετούνται τρόποι αξιοποίησης των υφιστάμενων κεφαλαίων.

Περαιτέρω, εξετάζονται τρόποι αξιοποίησης της αδρανούς ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην Αρχή. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων προετοιμάζεται η επενδυτική πολιτική του ταμείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων