Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «O περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

` Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €65.227.845 και έσοδα ύψους €69.715.600, τα κυριότερα των οποίων προέρχονται από συνδρομές των μελών (€30.771.400), τόκους εισπρακτέους (€164.800) και δάνεια (€38.779.400).

Περαιτέρω, οι δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2009 αναλύονται ως ακολούθως:

· Αποδοχές προσωπικού (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων παράστασης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ)

 

€186.145

· Οδοιπορικά

€5.000

· Έξοδα λειτουργίας γραφείου

€71.900

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες

€185.000

· Φόροι και άδειες

€3.500

· Ελεγκτικά δικαιώματα

€10.000

· Δημοσιότητα

€10.000

· Συνέδρια στην Κύπρο

€20.000

· Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια στο εξωτερικό

€20.000

· Συντήρηση/επιδιόρθωση κτιρίων

€3.500

· Κεφαλαιουχικές δαπάνες (εκτός αποθεμάτων)

€20.000

· Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων

€64.522.800

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες

€170.000

Όπως είναι γνωστό, ο ΚΟΔΑΠ είναι οργανισμός δημόσιου δικαίου που ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο αρμόδιος υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων.

Οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων που υποχρεούται να τηρεί ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα ημέρες και ανέρχονται για το 2008 σε 595.000 ΜΤ. Το 2008 ο ΚΟΔΑΠ εκπλήρωσε την αποστολή του για την τήρηση αποθεμάτων με τα ακόλουθα:

· Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ)

76 800 ΜΤ

· Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα (στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων και Μότορ Όιλ)

137 400 ΜΤ

· Ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ολλανδία

115 000 ΜΤ

· Ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ελλάδα

60 000 ΜΤ

· Συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων με ΑΗΚ

135 000 ΜΤ

· Αποθέματα εταιρειών πετρελαιοειδών

95 400 ΜΤ

Λόγω της αύξησης στην κατανάλωση, η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων αναμένεται να αυξηθεί το 2009 σε 636.800 ΜΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το 2009 είναι:

1. η εκπλήρωση της αυξημένης υποχρέωσης που προκύπτει από την αύξηση της κατανάλωσης και

2. η αύξηση των ιδιόκτητων αποθεμάτων του, κυρίως μαζούτ, ώστε αφενός να μειωθεί η ενοικίαση αποθεμάτων και αφετέρου να εξασφαλισθούν πρόσθετα αποθέματα ασφάλειας για κάλυψη των διακυμάνσεων στα λειτουργικά αποθέματα των μελών του.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η δαπάνη αγοράς αποθεμάτων προϋπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες διεθνείς τιμές τον Ιούλιο του 2008. Αν οι τιμές αυτές διαφοροποιηθούν, τότε θα διαφοροποιηθεί ανάλογα και η δαπάνη για αγορά αποθεμάτων και ο αντίστοιχος δανεισμός.

Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της ανεπάρκειας αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο, η αγορά των παραπάνω ποσοτήτων θα πραγματοποιηθεί μόνο αν γίνει κατορθωτή η εξασφάλιση/ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία η Δημοκρατία έχει ή θα έχει συνάψει σχετικές διακρατικές συμφωνίες. Μέχρι σήμερα, τέτοιες συμφωνίες υπάρχουν με την Ελλάδα και Ολλανδία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι του ΚΟΔΑΠ επισήμαναν ότι, όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας τερματικού για αποθήκευση πετρελαιοειδών, ο καταλληλότερος φορέας, για να αναλάβει τη διαχείρισή του είναι ο ίδιος ο ΚΟΔΑΠ, ο οποίος διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και εξειδίκευση επί του θέματος.

Συναφώς με τα πιο πάνω, οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία δικού τους τερματικού, γεγονός όμως που δεν επηρεάζει τις κυβερνητικές προθέσεις για δημιουργία ξεχωριστού τερματικού. Ανέφεραν επίσης ότι αυτή τη στιγμή δαπανώνται γύρω στα €15 εκατομ. για αποθήκευση πετρελαιοειδών, εκ των οποίων το ήμισυ περίπου καταβάλλεται για την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων στο εξωτερικό. Υποστήριξαν επίσης ότι η ορθολογικότερη λύση είναι η δημιουργία κυβερνητικού τερματικού, η οποία είναι δυνατό να υλοποιηθεί με ιδιωτικές μεθόδους χρηματοδότησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων