Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων. Ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, για σκοπούς μερικής εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η βεβαίωση από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Kύπρου της παραλαβής του φακέλου κάθε ενδιαφερομένου για εγγραφή στο μητρώο οδοντιάτρων εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του και η ενημέρωση του ενδιαφερομένου για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο οδοντιάτρων εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου και η έκδοση αιτιολογημένης απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

3. Η εγγραφή στο μητρώο οδοντιάτρων πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, εφόσον ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον πείρας στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο.

4. Η αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 από τη Βουλγαρία και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2003 από τη Ρουμανία για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο οδοντιάτρων πολίτη κράτους μέλους, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

5. Η απαίτηση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου.

6. Η εισαγωγή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που εμπεριέχεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, ώστε να δύναται να παρέχουν υπηρεσίες οδοντιάτρου πολίτες κρατών μελών εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, όταν αυτοί μετακινούνται στη Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις εν λόγω υπηρεσίες.

7. Η απαλλαγή των πολιτών κρατών μελών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος που μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους οδοντιάτρους που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και η υποχρέωση αυτών να υποβάλουν στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετακίνησή τους, δήλωση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

8. Η διοικητική συνεργασία του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με βάση την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

9. Η παροχή πληροφοριών στους αποδέκτες υπηρεσιών παροχέων που μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους.

10. Η χρήση του τίτλου εκπαιδεύσεως και της σχετικής σύντμησής του από πολίτη κράτους μέλους που ασκεί την οδοντιατρική στη Δημοκρατία, κατά το μέτρο που δεν είναι ταυτόσημος με τον επαγγελματικό τίτλο, στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης.

11. Η δυνατότητα χρήσης του επαγγελματικού τίτλου της Δημοκρατίας και της σχετικής σύντμησής του από πολίτη κράτους μέλους που ασκεί την οδοντιατρική ή παρέχει προσωρινά οδοντιατρικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία.

12. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή οδοντίατρος εγγεγραμμένος στο μητρώο οδοντιάτρων αιτείται να εγγραφεί ως οδοντίατρος σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών των υπό αναφορά Οδηγιών από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2007 για την Οδηγία 2006/100/ΕΚ και η 20ή Οκτωβρίου 2007 για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Φεβρουαρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της ορθής μεταφοράς των εν λόγω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικές προειδοποιητικές επιστολές, στις 20 Απριλίου 2007 και στις 27 Νοεμβρίου 2007, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η ίδια απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη σε σχέση με την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά Οδηγιών, στις 23 Οκτωβρίου 2007 και στις 8 Μαΐου 2008, αντίστοιχα. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε σχετικές απαντητικές επιστολές, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέπεμψε τελικά το όλο θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου από καθαρά νομοτεχνική άποψη, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων