Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €473.410.006 και έσοδα ύψους €496.285.000, τα οποία προέρχονται από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (€477.235.000) και τέλη διασύνδεσης (€19.050.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2009 αναλύονται ως ακολούθως:

· Αποδοχές προσωπικού

€147.859.010

· Τρέχουσες δαπάνες

€138.325.000

· Κεφαλαιουχικές δαπάνες

€103.293.196

· Έργα επί πληρωμή για τρίτους

€7.932.800

· Εξοπλισμός για μεταπώληση

€4.500.000

· Επενδύσεις

€70.000.000

· Απρόβλεπτες δαπάνες

€1.500.000

· Πρόστιμα

€0

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η νέα στρατηγική του οργανισμού διαφοροποιεί την τοποθέτηση της ΑΤΗΚ στην αγορά από τηλεπικοινωνιακό οργανισμό σε παροχέα υπηρεσιών ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι βασικοί άξονες του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΤΗΚ για υλοποίηση της πιο πάνω στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι:

1. Η διατήρηση, η αναβάθμιση και η ενδυνάμωση του ρόλου της ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

2. Η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της σύγκλισης σταθερών και κινητών επικοινωνιών και διαδικτύου, η οποία θα καταστήσει δυνατή την προσφορά νέων καινοτόμων υπηρεσιών πληροφόρησης, ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά με υψηλές ταχύτητες και σε πιο χαμηλές τιμές.

3. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων δαπανών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που θα επιτρέψει την προσφορά ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών περιεχομένου και πολυμέσων για κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου Κύπριου καταναλωτή.

Η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου αυτού αναπτυξιακού προγράμματος θα διατηρήσει την ΑΤΗΚ στην ομάδα των τεχνολογικά πρωτοπόρων οργανισμών και θα προσφέρει στην οικονομία της Κύπρου την αναγκαία υποδομή για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

Οι στρατηγικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με τον προϋπολογισμό ανάπτυξης του 2009, όπως απορρέουν από το στρατηγικό σχέδιο της ΑΤΗΚ, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών.

2. Η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου νέας γενιάς με πλήρεις ευρυζωνικές δυνατότητες.

3. Η προσφορά υπηρεσιών σύγκλισης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και περιεχομένου, ώστε να επιτευχθεί διαφοροποίηση της ΑΤΗΚ από τους ανταγωνιστές της.

4. Η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυφασματικής υποδομής δικτύου, περιλαμβανομένης και της κινητής τηλεφωνίας.

5. Η περαιτέρω ανάπτυξη και δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης, τηλεφαρμογών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο ίδιος προϋπολογισμός προβλέπει για τη μετατροπή μιας θέσης Βοηθού Γενικού Διευθυντή σε θέση Ανώτερου Διευθυντή. (Η θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή έχει σημειωθεί με διπλό σταυρό στον προϋπολογισμό του 2009, για να καταργηθεί, όταν κενωθεί).

Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισμός του 2009 προβλέπει τη δημιουργία:

1. οκτώ θέσεων Υποτμηματαρχών,

2. τεσσάρων θέσεων Τεχνικών Εποπτών Β΄ και Α΄,

3. δύο θέσεων Γραμματειακών Εποπτών Β΄ και Α΄ και

4. δύο θέσεων Εποπτών (Ειδικευμένο Προσωπικό).

Όπως έχει κατατεθεί, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων συνδέεται με την ένταξη του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε νέο σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι της ΑΤΗΚ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι για το έτος 2009 έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για €70.000.000 προς υποστήριξη της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΑΤΗΚ στην Ελλάδα. Όπως ανέφεραν, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δραστηριοποίησης στον ελλαδικό χώρο με την ανάθεση στην ΑΤΗΚ από την Κοινωνία της Πληροφορίας της Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών και την Παροχή Υπηρεσιών σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας είναι πολύ ικανοποιητικά. Συναφώς, ανέφεραν ότι έχει κατασκευαστεί η Ζώνη 5, έχει ανατεθεί στην Αρχή ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών χιλίων διακοσίων περίπου χιλιομέτρων και έχουν εγκατασταθεί σαράντα χιλιάδες ευρυζωνικές πόρτες.

Επιπρόσθετα, από τα μέσα Οκτωβρίου 2008 άρχισε η εμπορική λειτουργία στον ελλαδικό χώρο με πολύ καλά αποτελέσματα μέσα στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα και μάλιστα νωρίτερα από τις άλλες εταιρείες που ανέλαβαν αντίστοιχα έργα, γεγονός που απέσπασε θετικά σχόλια από το ελληνικό κράτος. Όπως έχει κατατεθεί, το ποσό των €70.000.000 θα μεταφερθεί στη θυγατρική εταιρεία “Digimed Communications Ltd”, η οποία θα το διαθέσει ως μέτοχος της “Cyta Hellas” για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Συναφώς με τα πιο πάνω, οι αρμόδιοι της ΑΤΗΚ ανέφεραν ότι διεξάγεται αυτή την περίοδο οικονομική μελέτη με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων για επικαιροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα, τόσο για το υφιστάμενο έργο της Ζώνης 5 όσο και για την πανελλαδική δραστηριοποίηση στην οποία αναφέρεται το σχετικό κονδύλι του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, η οποία θα είναι έτοιμη εντός του Μαρτίου 2009. Πέραν της δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, βρίσκεται υπό μελέτη πιθανή συμμετοχή της ΑΤΗΚ σε διάφορα συστήματα που θα ενισχύουν το ρόλο της ως τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην περιοχή. Σε περίπτωση που θα καταστεί δυνατή η συμμετοχή του οργανισμού σε διεθνή καλωδιακά συστήματα, θα υποβληθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν προς τους αρμοδίους σωρεία ερωτήσεων και ζήτησαν την κατάθεση περαιτέρω επεξηγήσεων για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, το σύστημα αμοιβών και κινήτρων για το προσωπικό της ΑΤΗΚ, οι προοπτικές του σχεδίου αφυπηρέτησης και συνταξιοδότησης του προσωπικού, οι προοπτικές της σταθερής τηλεφωνίας κ.ά. Σημειώνεται ότι απαντήσεις στα τεθέντα από τα μέλη της επιτροπής ερωτήματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή με επιστολή της ΑΤΗΚ, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009.

Σημειώνεται επίσης ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγήθηκαν όπως το συνολικό κονδύλι ύψους €2.600.000 (Άρθρο 070 - Αμοιβές και Κίνητρα) μειωθεί στο €1.700.000 για το έτος 2009 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως ακριβώς με βάση εισήγηση των αρμοδίων της Αρχής έγινε και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Με την εισήγηση αυτή συμφώνησε επίσης η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων