Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2008

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Σκεύη Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Διοικήσεως, καθώς και εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η υπογραφή του οποίου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 68.018 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2008.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το προαιρετικό πρωτόκολλο σκοπό έχει την ενίσχυση της προστασίας κρατουμένων και την πρόληψη βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας σε τόπους κράτησης. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός, πρόσθεσε ο ίδιος, είναι η ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας κατά των Βασανιστηρίων, η οποία εγκαθιδρύεται με το προαιρετικό πρωτόκολλο, και θα έχει εξουσία, μεταξύ άλλων, να επισκέπτεται τακτικά και ελεύθερα χώρους κράτησης, να έχει εμπιστευτικές συνεντεύξεις με κρατουμένους και άλλα πρόσωπα στους εν λόγω χώρους και να υποβάλλει σχετικές συστάσεις στις αρμόδιες αρχές.

Ο εκπρόσωπος του Yπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε τέλος ότι στην περίπτωση της Κύπρου αποφασίστηκε όπως οριστεί ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης ο εκάστοτε Επίτροπος Διοικήσεως, απόφαση η οποία αντικατοπτρίζεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο παρέχει στον Επίτροπο Διοικήσεως τις εξουσίες που απαιτούνται από το πρωτόκολλο για την επίτευξη των σκοπών του.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας υπογράμμισε το σκοπό του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, σημειώνοντας ότι αυτός δε θα λειτουργεί ως Αρχή παραπόνων, αλλά θα έχει στόχο και αρμοδιότητα την πρόληψη και ενδυνάμωση της προστασίας των ατόμων που αφορά, καθώς και τη βελτίωση της μεταχείρισης και των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων. Η ίδια σημείωσε ότι μετά από κάθε επίσκεψη ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης θα υποβάλλει σχετική έκθεση με εισηγήσεις και συστάσεις για ενίσχυση της προστασίας των κρατουμένων σε χώρο κράτησης και θα μπορεί επίσης να προβαίνει σε εισηγήσεις για θέσπιση ή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως θα υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετήσια έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μαζί με σχετικές εισηγήσεις και παρατηρήσεις, η οποία θα κοινοποιείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και θα δημοσιεύεται.

Η Επίτροπος Διοικήσεως τόνισε τη σημασία της πρόληψης και δήλωσε ότι οι νέες αρμοδιότητες που θα δοθούν στο γραφείο της με το νομοσχέδιο αυτό συνάδουν με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του θεσμού. Η ίδια σημείωσε περαιτέρω την ανάγκη αύξησης του προσωπικού του γραφείου της για την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των νέων αυτών καθηκόντων.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας επικρότησε τη συμπερίληψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο της πρόνοιας για ενημέρωση της Αρχής, σε περίπτωση που κρατούμενοι υποβάλλουν στον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης ισχυρισμούς εναντίον μέλους της αστυνομίας για ποινικά κολάσιμες πράξεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης, αφού τα μέλη της επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

16 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων