Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας - Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2009.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Νομικού Λειτουργού στη Δικαστική Υπηρεσία, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α11-Α12.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τις νέες ρυθμίσεις του νέου κρατικού μισθολογίου, που τέθηκε σε ισχύ το 2002, οι συνδυασμένες θέσεις Νομικού Λειτουργού 1ης Τάξης (κλ. Α11-Α12) και Νομικού Λειτουργού 2ης Τάξης (κλ. Α9) μετατρέπονται σταδιακά σε θέσεις Νομικού Λειτουργού στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α11-Α12. Με σκοπό την υλοποίηση της ρύθμισης αυτής, όταν κενώνονται υφιστάμενες θέσεις Νομικού Λειτουργού 1ης Τάξης και Νομικού Λειτουργού 2ης Τάξης, αυτές καταργούνται και αντικαθίστανται από τις νέες θέσεις Νομικού Λειτουργού. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ανάλογων θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Νομικού Λειτουργού 2ης Τάξης:

1. Στα καθήκοντα και ευθύνες διευκρινίζεται ότι το καθήκον της μετάφρασης εγγράφων ασκείται, νοουμένου ότι ο υπάλληλος κατέχει το αναγκαίο επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

2. Από τα απαιτούμενα προσόντα απαλείφθηκε το προσόν της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης πείρας που αποκτήθηκε σε δημόσια θέση στη δημόσια υπηρεσία, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούσαν άλλες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια συμφωνίας με την ΠΑΔΥΣΥ για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου, το 2002, ανέλαβε την υποχρέωση για διεξαγωγή μελέτης διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων για τις θέσεις των οικονομικών και τεχνικών κλάδων στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μελέτης, που διεξήχθη για τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποφασίστηκε η δημιουργία των θέσεων Τεχνικού Μηχανικού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως, η οποία είναι θέση προαγωγής, και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, η οποία είναι επίσης θέση προαγωγής. Η πιο πάνω μελέτη, που αφορούσε το διαχωρισμό των θέσεων και τη δημιουργία και/ή μετάταξη του προσωπικού στις υπό αναφορά πιο πάνω θέσεις, υλοποιήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007.

. Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων