Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 26 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και του Ευρωαγροτικού Συνδέσμου Κύπρου. Οι εταιρείες εμπορίας και χρήσης εκρηκτικών υλών “Explomin” και “Ελληνική Μεταλλευτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς εισάγεται πρόνοια στους βασικούς κανονισμούς με την οποία καθίσταται αδίκημα η παραβίαση διατάξεων διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω βασικών κανονισμών και καθορίζονται οι ποινές που επισύρει τέτοια παράβαση. Συναφώς, προβλέπεται ότι πρόσωπο που καταδικάζεται για την πιο πάνω αναφερόμενη παράβαση τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο ποινές μαζί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο επιθεωρητής εκρηκτικών υλών, στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με την υπ’ αριθμόν 2208/43/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από σχετική σύσταση που υποβλήθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε στην έκδοση σχετικού διατάγματος σε σχέση με το Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπισμού των Εκρηκτικών Υλών Εμπορικής Χρήσης, που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης. Κατά τη διαδικασία όμως έκδοσης του υπό αναφορά διατάγματος, επισημάνθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι η παρακοή τέτοιων διαταγμάτων δεν καλύπτεται από διάταξη των ισχυόντων κανονισμών, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή, ώστε να καταστεί αδίκημα η παραβίαση τέτοιων διαταγμάτων.

Σημειώνεται ότι, επειδή οι πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας, με την οποία έχει εκδοθεί το υπό αναφορά διάταγμα, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέχρι τις 5 Απριλίου 2009 και λόγω του ότι οι πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών συμπληρώνουν το υπό αναφορά διάταγμα, οι κανονισμοί θα πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Περαιτέρω, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών από τη Βουλή δεν αναμένεται να επηρεαστούν οποιεσδήποτε ομάδες ή οργανωμένα σύνολα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην Κύπρο βιομηχανία κατασκευής εκρηκτικών υλών και όλες οι εισαγόμενες εκρηκτικές ύλες προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι επιχειρήσεις του τομέα εμπορίας και χρήσης εκρηκτικών υλών ήδη εφαρμόζουν διατάξεις παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται στη σχετική Οδηγία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δύο εταιρείες εμπορίας εκρηκτικών υλών που λειτουργούν στην Κύπρο εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου στον οποίο κλήθηκαν να συμμετάσχουν με τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Ελληνική Μεταλλευτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, αναφέρει ότι η ίδια είχε ενημερωθεί από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών και με αυτές συμφωνεί.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών στην επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν την άποψη ότι το προτεινόμενο σ’ αυτούς ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ που καθορίζεται ως χρηματική ποινή, σε περίπτωση παράβασης διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται δυνάμει των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, δε συνάδει με την προτεινόμενη σ’ αυτούς ποινή φυλάκισης, που καθορίζεται σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, γι’ αυτό και ζήτησαν από το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει την επιτροπή κατά πόσο η υπό αναφορά ποινή φυλάκισης θα μπορούσε να μειωθεί, ώστε να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων δήλωσε πως οι εν λόγω ποινές καθορίστηκαν στα συγκεκριμένα επίπεδα, για να συνάδουν με αυτές που προβλέπονται στους περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμούς. Ωστόσο, δήλωσε ο ίδιος, το υπουργείο του δε φέρει ένσταση στη μείωση της προτεινόμενης ποινής φυλάκισης, σύμφωνα με την πιο πάνω θέση των μελών της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει την πρόνοια των υπό συζήτηση κανονισμών με την οποία προτείνεται ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα μήνες, σε περίπτωση παράβασης των διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται δυνάμει των προνοιών των βασικών κανονισμών, έτσι ώστε η εν λόγω ποινή να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων