Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15 μέχρι την 31η Μαρτίου 2010, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρησή του. Όπως είναι γνωστό, με βάση τον ισχύοντα νόμο, η εφαρμογή των διατάξεών του έχει ανασταλεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2009.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συναφούς θέματος, που ενέγραψε το μέλος της βουλευτής κ. Αριστοφάνης Γεωργίου, με τίτλο “Η εφαρμογή του περί Παραγραφής Νόμου, Κεφ. 15”.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, που προηγήθηκε της κατάθεσης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ήταν κοινή η διαπίστωση όλων όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής ότι αφενός μεν για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών είναι αναγκαία η εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης περιόδου παραγραφής και αφετέρου ότι ο περί Παραγραφής Νόμος, Κεφ. 15, ο οποίος θεσπίστηκε το 1945, παρουσιάζει πολλά κενά και αδυναμίες, γι’ αυτό απαιτείται να αναθεωρηθούν οι διατάξεις του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε στην επιτροπή ότι, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης αναστολής των διατάξεων για την παραγραφή των χρεών, οδηγούνται τώρα στο δικαστήριο υποθέσεις που αφορούν πολύ παλιά χρέη, τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν, και ως εκ τούτου οι υποθέσεις απορρίπτονται λόγω μη διασφάλισης της διεξαγωγής δίκαιης δίκης. Συναφώς, επισήμανε την ανάγκη όπως οποιαδήποτε απόφαση για παραπέρα αναστολή της εφαρμογής του εν λόγω νόμου περιοριστεί στην απόλυτα αναγκαία χρονική περίοδο, προς το σκοπό του εκσυγχρονισμού των διατάξεών του με την ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθεσίας για την παραγραφή. Παράλληλα, ο ίδιος, αφού δήλωσε ότι θα ζητήσει τη συνδρομή όλων των φορέων που εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά και έχοντας τη διαβεβαίωση της επιτροπής ότι αυτή θα συνδράμει στο όλο θέμα, ανέλαβε δέσμευση για ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης για την παραγραφή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο πάνω ρύθμιση θα πρέπει να κατατεθεί υπό τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα έγκαιρης εξέτασής του από την επιτροπή και ψήφισής του σε νόμο, για να καταστεί δυνατή η έναρξη της εφαρμογής του μέχρι την 31η Μαρτίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η προτεινόμενη από την υπό συζήτηση πρόταση νόμου αναστολή του ισχύοντος νόμου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού συμφώνησε με τις πιο πάνω επισημάνσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τόνισε την ανάγκη όπως καταστεί σαφές στους πολίτες ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εφαρμογή των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και ειδικότερα του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου. Περαιτέρω, δήλωσε και ο ίδιος την ετοιμότητα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να συνδράμει στην ετοιμασία του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη άμεσης κατάθεσης και προώθησης για ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναμένει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμβάλουν στην υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων.

 

 

5 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων