Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρήστος Πουργουρίδης
Γιώργος Περδίκης Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Γιαννάκης Θωμά Ανδρέας Αγγελίδης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέα Αγγελίδη, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και στις 29 Ιανουαρίου και 12 Φεβρουαρίου 2009. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του τμήματός του, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τη δημόσια υπηρεσία, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα και σε δημόσιο υπάλληλο να αιτηθεί ο ίδιος τη μετάθεσή του, πρόσθετα προς τη σχετική πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής. Σε τέτοια περίπτωση, γίνεται εισήγηση να καλείται η αρμόδια αρχή να διατυπώσει τις απόψεις της επί της αίτησης αυτής προς την ΕΔΥ, πριν αυτή αποφασίσει.

Όπως είναι γνωστό, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 48 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σήμερα οι μεταθέσεις των δημόσιων υπαλλήλων διενεργούνται από την ΕΔΥ, ύστερα από δεόντως αιτιολογημένη πρόταση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η ρύθμιση συνάδει με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, γιατί η μετάθεση δυνατό να επιβάλλεται και για σοβαρούς προσωπικούς λόγους του δημόσιου υπαλλήλου.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καταθέτοντας τις απόψεις του σχετικά με την πρόταση νόμου, δήλωσε ότι το υπουργείο διατηρεί επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, διότι οι μεταθέσεις δεν αποφασίζονται πάντοτε μεμονωμένα και ατομικά, αλλά σε συσχετισμό και με τη μετάθεση που πρέπει να γίνει, ώστε η θέση του υπαλλήλου που θα μετατεθεί να πληρωθεί ταυτόχρονα από άλλο υπάλληλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόβλημα θα δημιουργηθεί όσον αφορά την πλήρωση θέσεων σε υπηρεσίες που είναι μικρές σε μέγεθος στις διάφορες επαρχίες. Πρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχουν σε ισχύ σχετικοί κανονισμοί οι οποίοι αναφέρονται στη μετάθεση για προσωπικούς λόγους και για λόγους υγείας και οι οποίοι θεωρείται πως καλύπτουν ικανοποιητικά όλες τις περιπτώσεις.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην ψήφιση της προτεινόμενης πρότασης νόμου σε νόμο και δεν πιστεύει ότι προκύπτει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα από τη σχετική τροποποίηση στο άρθρο 48(2) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Ωστόσο, όπως η ίδια ανέφερε, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται όπως στη σχετική ρύθμιση που προτείνεται προστεθεί η λέξη “αιτιολογημένες”, όσον αφορά τις απόψεις της αρμόδιας αρχής, ώστε η αρμόδια αρχή να αιτιολογεί από πριν τη θέση της προς την ΕΔΥ, όταν υπάρχει σχετικό αίτημα από δημόσιο υπάλληλο για μετάθεση.

Ο γραμματέας της ΕΔΥ υπογράμμισε ότι η επιτροπή τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, συμφωνώντας με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της σχετικής τροποποίησης. Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει δυσκολίες στο έργο που έχει να επιτελέσει η ΕΔΥ.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι ο σχετικός κανονισμός που ισχύει σήμερα παρέχει τη δυνατότητα σε δημόσιο υπάλληλο να υποβάλλει αίτηση για μετάθεση είτε για προσωπικούς λόγους είτε για λόγους υγείας και ίσως θα έπρεπε να διευρυνθεί ο εν λόγω κανονισμός, ώστε να δίδει περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο υπάλληλο, ρύθμιση που πιθανό να διευθετούσε το όλο ζήτημα. Τόνισε, εντούτοις, ότι η ΠΑΣΥΔΥ επί του θέματος αρχής συμφωνεί με το σκοπό της προτεινόμενης ρύθμισης, παρ’ όλο που προβλέπει ότι θα υπάρξει δυσχέρεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις/τοποθετήσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θεωρώντας ότι η σχετική τροποποιητική πρόνοια θα δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς παράλληλα να επιτευχθεί ο σκοπός της.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την υιοθέτηση της εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε οι απόψεις της αρμόδιας αρχής επί της αίτησης μετάθεσης του υπαλλήλου να είναι αιτιολογημένες. Παράλληλα, τροποποιείται ο τίτλος του νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

 

16 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων