Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 26 Φεβρουαρίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ΣΥΑΡΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ. Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2009, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.399.036 και δαπάνες ύψους €1.710.167.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή πως η μη έγκαιρη κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στη Βουλή οφείλεται στη μη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο μιας νέας θέσης που περιλαμβανόταν αρχικά σ’ αυτόν, καθώς και της δημιουργίας ταμείου συντάξεων του προσωπικού της Αρχής που είχαν ως συνεπακόλουθο την ανάλογη διαμόρφωσή του. Επεξηγώντας ο ίδιος αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην επιτροπή, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, δεδομένου ότι οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδά του κατά €311.131. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνονται οι ανάγκες της Αρχής χρόνο με το χρόνο, τόσο σε σχέση με το προσωπικό όσο και τον τεχνικό εξοπλισμό της, ενώ τα έσοδά της παραμένουν σταθερά χωρίς να παρουσιάζουν ανάλογη αύξηση.

· Η Αρχή, με στόχο την αύξηση των εσόδων της, ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών της, έχει ετοιμάσει πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών στη βάση σχετικής μελέτης που έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, απαιτείται η αύξηση των ισχυόντων τελών που καταβάλλουν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, δεδομένου ότι αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα από το έτος 1998, παρ’ όλο που από τότε μέχρι σήμερα έχουν επέλθει αρκετές αυξήσεις τόσο στον τιμάριθμο όσο και στο διοικητικό κόστος λειτουργίας της Αρχής.

· Πέραν της πιο πάνω εισήγησης, στην υπό αναφορά πρόταση που έχει υποβάλει η Αρχή προς το Υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνονται και εισηγήσεις για επιβολή νέων τελών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για την κάλυψη του διοικητικού κόστους που αυτή επωμίζεται σε σχέση με διάφορα αιτήματα που της υποβάλλουν οι σταθμοί. Τέτοια αιτήματα είναι, μεταξύ άλλων, η αλλαγή της μετοχικής τους δομής, η αλλαγή της δομής του προγράμματός τους κ.ά., για το διοικητικό κόστος των οποίων δεν επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας οποιοδήποτε τέλος, όπως επιβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η εν λόγω πρόταση έχει υποβληθεί από την Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών με την παράκληση να προωθηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

· Η αύξηση του αριθμού του προσωπικού της Αρχής ήταν και είναι απόλυτα επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή σήμερα καλείται, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, να ελέγχει πέραν των εξήντα έξι αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν στην Κύπρο και να ασκεί ταυτόχρονα μερικό έλεγχο στους σταθμούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

· Πέραν των πιο πάνω, η μετάβαση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου από το αναλογικό σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2012, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και λειτουργία επιπρόσθετων συνδρομητικών ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, γεγονός που θα αυξήσει δραστικά τον κύκλο εργασιών της Αρχής και θα επιβάλει την ανάγκη για στελέχωσή της με επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και για ενίσχυσή της με σύγχρονο εξοπλισμό.

· Υπό το φως των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της, η Αρχή, στο στάδιο της σύνταξης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, είχε περιλάβει σ’ αυτόν, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο νέες θέσεις Λειτουργών Ραδιοτηλεόρασης, την αναβάθμιση δύο θέσεων Βοηθού Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και την αναβάθμιση μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού. Από τις εν λόγω θέσεις η μία νέα θέση Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης έχει τελικά περικοπεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από σχετική εισήγηση του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να συνοδεύεται η θέση του εν λόγω τμήματος από σχετική αιτιολόγηση και χωρίς αυτό να διαβουλευτεί με την Αρχή, προτού διαμορφώσει την όποια εισήγηση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Για το θέμα αυτό η Αρχή εξέφρασε την έντονη διαφωνία της.

· Περαιτέρω, η Αρχή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είχε περιλάβει σ’ αυτόν κονδύλι για τη δημιουργία ταμείου συντάξεων του προσωπικού της. Το εν λόγω κονδύλι έχει επίσης απαλειφθεί από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Η Αρχή εξέφρασε την αντίθεσή της για τη μη έγκριση του εν λόγω κονδυλίου, παρ’ όλο που έχει εκπονήσει σχετικές αναλογιστικές μελέτες και έχει κοινοποιήσει τα αποτελέσματά τους στο Υπουργείο Οικονομικών.

· Επισημαίνεται ότι η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στην εκάστοτε ετήσια έκθεση που ετοιμάζει για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφέρει το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της, ενώ η δημιουργία ταμείου σύνταξης αποτελεί επιπρόσθετα πάγιο αίτημα των υπαλλήλων της και υποχρέωση της ίδιας της Αρχής προς το προσωπικό της.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου τόνισε στην επιτροπή πως, παρά το φόρτο εργασίας που καλείται η Αρχή να διεκπεραιώσει με βάση τις αρμοδιότητές της, οι οποίες προϋποθέτουν διαδικασίες επίπονες και χρονοβόρες, η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ενεργεί με συνέπεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, το εν λόγω υπουργείο, του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις σε σχέση με τις υπό αναφορά θέσεις, συμφώνησε με τη δημιουργία μίας από τις δύο πρόσθετες θέσεις Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης που ζητήθηκαν και με τη μετονομασία και αναβάθμιση των δύο θέσεων Βοηθού Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης και της μιας θέσης Λογιστικού Λειτουργού σε Λειτουργούς Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, όπως δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της δεύτερης πρόσθετης θέσης Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ιδίων, το εν λόγω υπουργείο διαφώνησε με τη δημιουργία ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής στη βάση της ακολουθούμενης από αυτό γενικότερης πολιτικής για τη δημιουργία ταμείων συντάξεων στους διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την οποία η κάθε περίπτωση οργανισμού εξετάζεται ξεχωριστά. Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης αποφασίζεται κατά πόσο μπορεί να υιοθετηθεί η εφαρμογή σχεδίου συντάξεων ή η δημιουργία ταμείου συντάξεων. Για τη δημιουργία ταμείου συντάξεων απαιτείται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο οργανισμός να έχει έσοδα τα οποία θα μπορούν να διασφαλίσουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του σε συνάρτηση με τη διενέργεια και υποβολή προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

2. Το ταμείο, με βάση τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, πρέπει να εγγραφεί στην Εποπτική Αρχή Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Η Αρχή, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, παρ’ όλο που έχει υποβάλει σχετική αναλογιστική μελέτη στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κρίθηκε ότι δεν πληρεί τις υπό αναφορά προϋποθέσεις στο παρόν στάδιο. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις ικανοποιηθούν στο μέλλον θα συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια σε επόμενο προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η δημιουργία ταμείου συντάξεων σύμφωνα με τα πιο πάνω, εφαρμόζεται σχέδιο συντάξεων για τους αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους με τη συμπερίληψη σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του έτους κατά το οποίο αναμένεται να αφυπηρετήσουν υπάλληλοι. Τέλος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών τόνισαν πως τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των αφυπηρετούντων υπαλλήλων της Αρχής διασφαλίζονται με βάση τις πρόνοιες των περί της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, σύμφωνα με τους οποίους τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης με γραπτή επιτολή που απέστειλε στην επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.

Η εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ΣΥΑΡΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσε πως η συνδικαλιστική τους οργάνωση διαφώνησε τόσο με την περικοπή από το Υπουργείο Οικονομικών της μίας θέσης Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης, γιατί οι νέες θέσεις που ζητήθηκαν ήταν απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής, όσο και με τη μη έγκριση δημιουργίας ταμείου συντάξεων για τους υπαλλήλους της Αρχής.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του τόσο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2009.

Παράλληλα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν περαιτέρω τις θέσεις τους σε σχέση με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων