Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9 Οκτωβρίου 2008 και 26 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργαστηρίων Κοπής Κρέατος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, των Σφαγείων Πόλης Χρυσοχούς, Κοφίνου, “Cypra Ltd” και “A & A Sfagia Ltd” και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων Βοοειδών και το Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε να περιληφθεί στις εξουσίες και αρμοδιότητες της καθοριζόμενης σ’ αυτόν αρμόδιας αρχής και η εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και των σχετικών κοινοτικών αποφάσεων που αναφέρονται στο παράρτημά του. Επιπρόσθετα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης της βασικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζονται τα θέματα για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτή και η δυνατότητα θέσπισης κανονισμών για τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής στη Δημοκρατία των υπό αναφορά σχετικών κοινοτικών κανονισμών και σχετικών κοινοτικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις παρέχεται έμμεσα η εξουσία έκδοσης κανονισμών για την επιβολή τελών για τα μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών αποφάσεων και των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η εκτελεστική εξουσία μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατέθεσε στη Βουλή τους περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωικών Αποβλήτων) Κανονισμούς του 2008. Επειδή όμως η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των εν λόγω κανονισμών παρέχεται με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε την κατά προτεραιότητα προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση. Ως εκ τούτου, η προώθηση από την επιτροπή των υπό αναφορά κανονισμών για έγκριση από τη Βουλή αναμένεται να επέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων