Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προϋπολογισμού:
Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος
Αντρέας Φακοντής Νικόλας Παπαδόπουλος
Σκεύη Κουκουμά Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Τάκης Χατζηγεωργίου
Χρήστος Στυλιανίδης Αβέρωφ Νεοφύτου
Αντώνης Αντωνίου Λευτέρης Χριστοφόρου
Αθηνά Κυριακίδου Μαρία Κυριακού
Ρούλα Μαυρονικόλα Μαρίνος Σιζόπουλος
  Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησαν το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πέντε κοινές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, 13 και 27 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου 2008 και 12 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του υπουργείου της, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των οργανώσεων ΠΟΑΣ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΕΤΥΚ, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την εισαγωγή μέτρων που θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Ειδικότερα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο, οι ημερομηνίες έναρξης της ισχύος των διατάξεων του οποίου παρατίθενται όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με νεότερη γραπτή εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

1. Σταδιακές ανά πενταετία αυξήσεις κατά 1,3% στο ποσό εισφορών που πρέπει να καταβάλλεται σε σχέση με την απασχόληση μισθωτού. Έτσι, ενώ σήμερα το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβάλλεται σε σχέση με την απασχόληση μισθωτού είναι ίσο με ποσοστό 16,6% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του, από την 1η Απριλίου 2009 θα αυξηθεί σε 17,9% και μέχρι το 2039 θα φθάσει σταδιακά στο 25,7%. Σημειώνεται ότι η σταδιακή αύξηση του 1,3% καταμερίζεται σε 0,5% για τον εργοδότη, 0,5% για τον εργαζόμενο και 0,3 για το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

2. Σταδιακές ανά τετραετία αυξήσεις από την 1η Απριλίου 2009 μέχρι την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2039 στις επιστροφές εισφορών σε μισθωτούς που υπάγονται αναδρομικά σε επαγγελματικά σχέδια συντάξεων. Έτσι, ενώ σήμερα η εν λόγω επιστροφή είναι 3,1% του συνόλου των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1η Απριλίου 2009 θα αυξηθεί σε 3,35% και μέχρι το 2039 θα φτάσει στο 4,85%.

3. Σταδιακές ανά πενταετία αυξήσεις στο ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση με την απασχόληση αυτοτελώς εργαζομένου. Ενώ σήμερα το ποσό των εισφορών που καταβάλλεται σε σχέση με την απασχόληση αυτοτελώς εργαζομένου είναι ίσο με ποσοστό 15,6%, με το τροποποιητικό νομοσχέδιο από την πρώτη Δευτέρα του Απριλίου του 2009 θα αυξηθεί σε 16,9% και μέχρι το 2039 θα φτάσει σταδιακά στο 24,7%.

4. Σταδιακές ανά πενταετία αυξήσεις στο ποσό εισφορών προαιρετικά ασφαλισμένων. Σήμερα το εν λόγω ποσό είναι ίσο με 13,5% πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές προαιρετικώς ασφαλισμένου, ενώ με την προτεινόμενη τροποποίηση από την πρώτη Δευτέρα του Απριλίου του 2009 θα αυξηθεί σε 14,8% και μέχρι το 2039 θα φτάσει στο 22,6%.

5. Ανώτατο όριο έξι (6) ετών για πιστώσεις τακτικής εκπαίδευσης που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς σύνταξης γήρατος. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 2010.

6. Κατάργηση του δικαιώματος επιδόματος ανεργίας σε πρόσωπα που αφυπηρετούν πρόωρα ή αφυπηρετούν δυνάμει εθίμου, νόμου, επαγγελματικού σχεδίου, συλλογικής συμφωνίας, σύμβασης ή κανόνων εργασίας και λόγω της αφυπηρέτησής τους παίρνουν σύνταξη ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέλημα για το οποίο δεν έχουν καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά. Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 2010.

7. Οι προϋποθέσεις εισφοράς που πρέπει να πληρεί ένα πρόσωπο, για να δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφάπαξ ποσό γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας και εφάπαξ ποσό χηρείας, γίνονται αυστηρότερες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι προϋπόθεση εισφοράς που ισχύει σήμερα όσον αφορά τη σύνταξη γήρατος είναι ο ασφαλισμένος να έχει πληρωμένες ασφαλιστέες αποδοχές στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 156 επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τα έτη εισφοράς που απαιτούνται θα αυξηθούν προοδευτικά στα επόμενα τρία χρόνια και ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πληρωμένες ασφαλιστέες αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού:

α. διακόσια εξήντα (260) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2010,

β. τριακόσια εξήντα τέσσερα (364) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2011,

γ. πεντακόσια είκοσι (520) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2012.

Περαιτέρω, η προϋπόθεση εισφοράς για εφάπαξ ποσό γήρατος είναι όπως ο ασφαλισμένος έχει πληρωμένες ασφαλιστέες αποδοχές στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού:

α. διακόσια οκτώ (208) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2010,

β. διακόσια εξήντα (260) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2011,

γ. τριακόσια δώδεκα (312) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα του 2012.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού παρουσίασε τα μέτρα που προτείνονται με το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόνισε τη σημασία της άμεσης προώθησης και ψήφισης του νομοσχεδίου, προκειμένου να μπουν άμεσα σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά. Η ίδια δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αποτέλεσμα ενός εξαντλητικού διαλόγου που έγινε ανάμεσα στο υπουργείο και τους κοινωνικούς εταίρους και που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ισορροπημένες, ετοιμάστηκαν στη βάση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και μελετών εμπειρογνωμόνων και έχουν γίνει αποδεκτές από τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο μέτρα, τα οποία χαρακτήρισε ως ισορροπημένα, και επισήμανε ότι τα μέτρα αυτά δε θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε στα μέλη των δύο επιτροπών ότι επείγει η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τον προτεινόμενο νόμο, ταυτόχρονα όμως επανέλαβαν τη θέση τους ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στο 65ο έτος.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσής του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζοντας τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εξέφρασαν ταυτόχρονα την ένστασή τους στην υιοθέτηση του μέτρου της κατάργησης του δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας για τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη ή άλλο συνταξιοδοτικό ωφέλημα για το οποίο δεν έχουν καταβάλει εισφορές.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ, αφού κατέθεσε και σχετικό σημείωμα, ανέφερε στα μέλη των δύο επιτροπών ότι η οργάνωσή του θεωρεί την προτεινόμενη δέσμη μέτρων ως μία αποσπασματική, μη ολοκληρωμένη πρόταση, που δεν αντιμετωπίζει το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σφαιρικά, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ΠΟΑΣ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΤΥΚ, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου εξέφρασαν καταρχήν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους, όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν, από τον κοινωνικό διάλογο που διεξήχθη κατά την ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Επί της ουσίας του νομοσχεδίου οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν τη διαφωνία τους, κυρίως σε σχέση με την προτεινόμενη κατάργηση του ανεργιακού επιδόματος για όσους αφυπηρετούν από το δημόσιο ή ημιδημόσιο τομέα. Οι θέσεις και οι εισηγήσεις των προαναφερόμενων οργανώσεων είναι διατυπωμένες σε δύο επιστολές τους, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου και 26 Νοεμβρίου 2008.

Απαντώντας στη θέση των πιο πάνω οργανώσεων για αποκλεισμό τους από τον κοινωνικό διάλογο, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι, αντίθετα με τα όσα αναφέρονται από τους εκπροσώπους των οργανώσεων, αυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους στα πλαίσια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μαζί τους, παρ’ όλο που κάτι τέτοιο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι από νομοτεχνικής άποψης το νομοσχέδιο είναι ορθό.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών υπέβαλαν σωρεία ερωτήσεων και εισηγήσεων στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής σημεία:

· Κατά πόσο θα έπρεπε να υποβληθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ που θα κάλυπτε και την επενδυτική πολιτική.

· Τις προτάσεις του υπουργείου, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ΤΚΑ και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδύσεων του ταμείου.

· Τη θέση του υπουργείου για τη συνεχιζόμενη πρακτική του δανεισμού του κράτους από το ΤΚΑ με χαμηλό επιτόκιο.

· Το ενδεχόμενο όφελος για το ΤΚΑ αν υιοθετείτο η επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας για όλους τους ασφαλισμένους.

· Τα ενδεχόμενα μέτρα που προγραμματίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανείσπρακτων εισφορών και της αδήλωτης εργασίας.

· Τα ενδεχόμενα μέτρα που προγραμματίζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι, δεδομένης της σοβαρότητας του νομοσχεδίου, θεωρείται σημαντικό για το κόμμα του να ολοκληρωθεί πρώτα ο κοινωνικός διάλογος σε σχέση με την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ που βρίσκεται εν εξελίξει και μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει μία ολοκληρωμένη πρόταση ενώπιον της Βουλής για το ζήτημα αυτό το κόμμα του θα μπορεί να έχει θέση επί του νομοσχεδίου.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους επείγει η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου και απάντησε στα θέματα που εγέρθηκαν από τους βουλευτές, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Η κλιμακωτή και σε βάθος χρόνου αύξηση των εισφορών διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο κράτος, τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων θα συνεπάγεται την επιβολή πολύ επαχθέστερων μέτρων.

· Στη βάση των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας, ο Υπουργός Οικονομικών και η ίδια η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη βοήθεια διυπουργικής Τεχνικής Επιτροπής, επεξεργάστηκαν πρόταση για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ. Η πρόταση στάλθηκε στους κοινωνικούς εταίρους και στις 28 Νοεμβρίου 2008 οι δύο υπουργοί είχαν συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους και ανταλλάχθηκαν απόψεις για το θέμα αυτό. Με την πρόταση αντιμετωπίζεται τόσο το ζήτημα της άμεσης έναρξης αποπληρωμής του χρέους της κυβέρνησης στο ΤΚΑ με τη σταδιακή δημιουργία ενός πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ όσο και το πάγιο αίτημα των κοινωνικών εταίρων για αυξημένο ρόλο στη διαχείριση του ταμείου μέσω ενός κατάλληλου επενδυτικού θεσμικού πλαισίου και δομής, που θα βασίζεται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σημειώνεται ότι, ύστερα από σχετικό αίτημα βουλευτών των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, στάλθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ακριβή στοιχεία για τα ποσά που οφείλει το κράτος στο ΤΚΑ και για την ακίνητη περιουσία και τις επενδύσεις του ΤΚΑ.

· Το υπολογιζόμενο όφελος από την ενδεχόμενη επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας κρίθηκε από την κυβέρνηση ότι δεν είναι σημαντικό και αποφασίστηκε η μη υιοθέτηση του μέτρου αυτού. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της αναλογιστικής έκθεσης με έτος αναφοράς το 2006, η οποία ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2008, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ταμείου μέχρι το 2050 διασφαλιζόταν χωρίς να συμπεριληφθεί το μέτρο αυτό στη δέσμη βιωσιμότητας.

· Όσον αφορά το θέμα των ανείσπρακτων εισφορών, η υπουργός ανέφερε ότι με πρόσφατη τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου έχει αυξηθεί το πρόσθετο τέλος για καθυστερημένες εισφορές και οι ποινές έγιναν αυστηρότερες. Επίσης, συστάθηκε ειδικό σώμα αστυνομικών με αποκλειστική αρμοδιότητα την είσπραξη οφειλόμενων εισφορών στο ΤΚΑ.

· Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας η υπουργός ενημέρωσε τα μέλη των δύο επιτροπών ότι εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι και έγιναν και ειδικές εκστρατείες ελέγχου στους κλάδους της οικοδομικής και της τουριστικής βιομηχανίας όπου το πρόβλημα αυτό είναι αυξημένο.

Σημειώνεται ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υπέβαλαν και γραπτώς με σχετικές επιστολές τους τα ερωτήματά τους επί του νομοσχεδίου, τα οποία απαντήθηκαν γραπτώς από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις επί του νομοσχεδίου:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και τάσσονται υπέρ της ψήφισής του.

2. Τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

3. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος. Ταυτόχρονα, όμως, με σχετικό σημείωμά τους διατυπώνουν τις ακόλουθες θέσεις:

α. Αναγνωρίζεται η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, αλλιώς αναπόφευκτα η κυπριακή πολιτεία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας του ταμείου τα επόμενα χρόνια, και είναι κατανοητό ότι, όσο περισσότερη καθυστέρηση υπάρχει στη λήψη μέτρων, τα μέτρα που τελικά θα πρέπει να ληφθούν θα γίνονται όλο και επαχθέστερα.

β. Υπάρχουν πολλά θετικά μέτρα στο νομοσχέδιο, τα οποία η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος χαιρετίζει. Ταυτόχρονα, όμως, καταθέτει τον προβληματισμό της, καθώς παραμένουν πολλά κενά και παραλείψεις στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, που δυστυχώς οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτό δεν αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τα προβλήματα της βιωσιμότητας του ΤΚΑ, αλλά και της ευρύτερης μεταρρύθμισης του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος της Κύπρου.

γ. Δεν έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικής ασφάλισης η οποία να καλύπτει όλους τους σχετικούς πυλώνες ενός τέτοιου συστήματος. Απλά έχουν ληφθεί κάποια αποσπασματικά μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουν προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης χρεοκοπίας του ΤΚΑ. Απουσιάζει, για παράδειγμα, παντελώς μία ολοκληρωμένη πολιτική για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών ταμείων προνοίας και συντάξεως. Παραμένουν κρίσιμα κενά σχετικά με την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ τόσο όσον αφορά τη στρατηγική επίτευξης των στόχων απόδοσης όσο και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αποθεματικού του ταμείου.

δ. Σημειώνεται επίσης ότι οι υποθέσεις και οι προβλέψεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις οποίες βασίζεται ολόκληρο το σχέδιο και που αφορούν τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, το ρυθμό αύξησης των μισθών, το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών, το ποσοστό της ανεργίας και το ποσοστό της επενδυτικής απόδοσης του ΤΚΑ είναι ιδιαίτερα υψηλές και φιλόδοξες. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζει την ανησυχία της, καθώς αυτοί οι στόχοι δεν έχουν αναθεωρηθεί, ενόψει της οικονομικής κρίσης, και ενδεχομένως να βρίσκονται ήδη εκτός πραγματικότητας.

ε. Τονίζεται ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις εισφορών από μόνες τους σίγουρα δεν πρόκειται μακροπρόθεσμα να επιλύσουν το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ΤΚΑ και πάρα πολύ σύντομα πιθανόν να κληθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν και νέες αυξήσεις.

στ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος εκφράζει τη λύπη της, γιατί η κυβέρνηση δεν εξέτασε το ενδεχόμενο υιοθέτησης και άλλων μέτρων βιωσιμότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με το παρόν νομοσχέδιο απλά μετατίθεται προσωρινά η προβληματική περίοδος ρευστότητας του ΤΚΑ σε κάποιο αδιευκρίνιστο μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

4. Τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και τάσσονται υπέρ της ψήφισής του.

5. Το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, το νομοσχέδιο παραπέμπεται στην ολομέλεια για λήψη τελικής απόφασης, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων