Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες - Θέσεις Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Μη μέλη της επιτροπής:
Αριστοφάνης Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας αφορούν τις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών τόσο στο βαθμό εισδοχής όσο και στο βαθμό ανέλιξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η θέση Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είναι θέση προαγωγής, και η θέση Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, περιλαμβάνονται στον περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμο και αποτελούν μετονομασία της προηγούμενης θέσης Ανώτερου Αρχιτέκτονα/Μηχανικού και των προηγούμενων θέσεων Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητή Ποσοτήτων, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο πρόσωπο που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος στο συνδυασμό θεμάτων της ηλεκτρολογικής/ηλεκτρονικής μηχανικής δύναται να είναι υποψήφιος για την υπό αναφορά θέση. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι υποψήφιος που κατέχει τέτοιο πανεπιστημιακό δίπλωμα θεωρείται ότι ικανοποιεί το ακαδημαϊκό προσόν για την υπό αναφορά θέση, νοουμένου ότι πληρεί και το απαιτούμενο προσόν της εγγραφής ως μέλος στον οικείο κλάδο του ΕΤΕΚ, δηλαδή στον κλάδο της ηλεκτρολογικής μηχανικής.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι ο καθορισμός των θεμάτων των ακαδημαϊκών προσόντων, όπως αυτά προβλέπονται στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας, εξυπηρετεί τον κύριο σκοπό των Τεχνικών Υπηρεσιών, που είναι η ανέγερση και/ή βελτίωση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων