Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Aριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κλαύδιος Μαυροχάννας Μη μέλη της επιτροπής:
Σωτήρης Σαμψών Κυριάκος Χατζηγιάννη
Γεώργιος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2008 και 18 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 23 των ομότιτλων βασικών κανονισμών, που αφορούν τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας υπαλλήλων του φορέα, ώστε να διατυπωθεί με πιο σαφή τρόπο ότι η αφυπηρέτηση και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του διέπονται, κατ’ αναλογία, από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η αφυπηρέτηση και τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του φορέα διέπονται από τις διατάξεις των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός 23(1) των εν λόγω κανονισμών προνοεί ότι το θέμα του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του φορέα διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, ο Κανονισμός 23(3) προνοεί ότι τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Στους εν λόγω δηλαδή κανονισμούς, πέραν των ωφελημάτων αφυπηρέτησης, γίνεται αναφορά στην ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του φορέα και όχι στην αφυπηρέτησή τους γενικότερα, η οποία είναι μια ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει, πέραν της ηλικίας αφυπηρέτησης, και άλλα θέματα που αφορούν την αφυπηρέτηση των υπαλλήλων, όπως, ανάμεσα σ’ άλλα, περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, συντάξιμη υπηρεσία, αφυπηρέτηση για λόγους υγείας, αφυπηρέτηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος κ.λπ. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τροποποιηθούν ανάλογα προς αποφυγή προβλημάτων που δυνατόν να δημιουργηθούν κατά την αφυπηρέτηση υπαλλήλων του φορέα.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής αναφέρθηκε ότι στη σύμβαση του ήδη υπηρετούντος διευθυντή στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών προβλέπονται πλήρη συνταξιοδοτικά ωφελήματα και, ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών σχετικής επιφύλαξης που να συνάδει με το περιεχόμενο της πιο πάνω σύμβασης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων