Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο επίτροπος και άλλοι εκπρόσωποι του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το έτος 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €12.975.100 και συνολικά έσοδα ύψους €12.853.000.

Τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από χορηγίες (€10.000.000) και από προσόδους από τόκους (€2.800.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού ύψους €7.802.920.

2. Λειτουργικές δαπάνες ύψους €3.919.160.

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €1.253.020.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η αύξηση που παρατηρείται στον προϋπολογισμό του 2009 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008, ύψους €6.904.238, οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για το προσωπικό και στις λειτουργικές δαπάνες. Ο επίτροπος του οργανισμού ανέφερε διευκρινιστικά ότι η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων, στη σημαντική αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων 2% και 1,5%, όπως αυτές παραχωρήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους και για τις οποίες δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2008. Αναφορικά με την αύξηση που παρατηρείται στις λειτουργικές δαπάνες του οργανισμού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτή οφείλεται στις αυξημένες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πιστώσεις που περιλήφθηκαν στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και οι οποίες αφορούν αμυντική εισφορά και φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο οργανισμός έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται όλα τα κονδύλια που διατίθενται στον τομέα της γεωργίας στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κονδύλια αυτά περιλαμβάνονται τα ποσά που αναλογούν στην κοινοτική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το μερίδιο της εθνικής χρηματοδότησης όπως προνοείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, παραδείγματος χάριν η συγχρηματοδότηση στα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, καθώς και οι συμπληρωματικές ενισχύσεις που δύναται να καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία από εθνικούς πόρους για τη μεταβατική περίοδο μερικών ετών από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο επίτροπος του οργανισμού ανέφερε ότι η κύρια αρμοδιότητα του οργανισμού είναι να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζουν τις διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους και των σχετικών κοινοτικών πράξεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Γεωργικών Πληρωμών για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων