Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το οικονομικό έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.136.287 και έσοδα ύψους €7.549.596.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα προβλεπόμενα έσοδα του ΧΑΚ για το 2009 θα είναι μειωμένα κατά 37% περίπου, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2008, λόγω του περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος [μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (11 εκατομ.)], καθώς και λόγω της νέας τιμολογιακής πολιτικής του ΧΑΚ. Τα τέλη συναλλαγών της κύριας αγοράς έχουν μειωθεί δραστικά από €0,085 σε €0,045, στα πλαίσια της πολιτικής για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και ευθυγράμμισης με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) όπως και με άλλα χρηματιστήρια. Σημειώνεται ότι τα κυριότερα έσοδα για το 2009 θα προέλθουν από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€7.094.652).

Οι δαπάνες για το 2009 προβλέπονται στα €9.136.287 και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Διαχειριστικά έξοδα (τακτικές δαπάνες) ύψους €7.481.287 κατανεμημένα σε:

α. έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου (€33.513),

β. αποδοχές προσωπικού (€4.531.469), περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία και άλλες τακτικές δαπάνες (€2.916.305).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €1.519.000.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €136.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η μείωση που παρουσιάζουν οι συνολικές δαπάνες οφείλεται στην αποπεράτωση του κτιρίου του ΧΑΚ, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των αναπτυξιακών όσο και των τακτικών δαπανών (ενοίκια).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι του ΧΑΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση της κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ύστερα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κάνοντας ειδικότερη αναφορά στη μείωση του όγκου των συναλλαγών από €11 εκατομ. σε €6 εκατομ. για το 2009 και την πτώση στις τιμές των αξιών κατά €15 δις όπως και του δείκτη τιμών κατά 75% για το 2008. Οι ίδιοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι, παρά την τρέχουσα κατάσταση, το ΧΑΚ προχωρεί σε νέους σχεδιασμούς, οι οποίοι στοχεύουν στα ακόλουθα:

1. Καλή διαχείριση του κόστους.

2. Απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε το ΧΑΚ να ανταγωνίζεται τα ξένα χρηματιστήρια.

3. Δημιουργία νέας αγοράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

4. Εισαγωγή των αμοιβαίων κεφαλαίων. (Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας του κράτους.)

5. Εισαγωγή πιστοποιητικού καταθέσεων.

6. Συνεργασία με το ΧΑ για την εισαγωγή των παραγώγων που αποτελούν νέο προϊόν το οποίο θα εγγραφεί στο εν λόγω χρηματιστήριο.

7. Συνεργασία με το ΧΑ για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας.

8. Προσέλκυση μεγάλων έργων (γκολφ, μαρίνες, φυσικό αέριο κ.ά.) με τη δημιουργία κατάλληλων ευκαιριών για επενδύσεις στους τομείς αυτούς.

9. Προώθηση συνεργασίας με γειτονικές και άλλες χώρες (Μάλτα, Ρουμανία κ.ά.), ώστε η Κύπρος να καταστεί διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

10. Ανάκαμψη της ψυχολογίας του επενδυτικού κοινού και διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού (Αθήνα, Λονδίνο).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων