Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €3.852.485 και συνολικά έσοδα ύψους €2.254.759.

Τα έσοδα της Επιτροπής προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€2.637.485), από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (€215.000), ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (€701.000), από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (€147.000) και δικαιώματα πληρωτέα από εισηγμένες εταιρείες (€124.000). Σημειώνεται ότι τα έσοδα της Επιτροπής για το 2009 παρουσιάζουν αύξηση ύψους περίπου €702.000 (137%) σε σχέση με τα εγκεκριμένα έσοδα του 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2009 παρουσιάζουν αύξηση κατά €239.982 (6,6%). Η εν λόγω αύξηση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού κατά €249.000 (ποσοστό 18,1%), ποσό το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικότερα δαπάνες για τα ακόλουθα:

1. Τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας.

2. Τη δημιουργία Ταμείου Ευημερίας (€29.000).

3. Την αύξηση της πρόνοιας του Ταμείου Προνοίας (€33.000).

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Διαχειριστικά έξοδα (€3.795.485).

2. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€57.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το έλλειμμα που παρουσιάζεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ύψους περίπου €2.600.000 θα καλυφθεί από κρατική χορηγία, η οποία έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2009.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2009.

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων