Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιβολής Τελών στα Βαρέα Φορτηγά Οχήματα που Χρησιμοποιούν Ορισμένα Έργα Υποδομής Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και στις 17 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΣΕΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Ημιφορτηγά (Trailer), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Βαριά Φορτηγά και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Αμμοχάλικα, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της ημεδαπής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ, η οποία αφορά την επιβολή τελών στα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και διατήρησης διοδίων και τελών χρήσης, τα μέγιστα ποσά που μπορεί να καθοριστούν, τα κριτήρια υπολογισμού τους, καθώς και οι δυνατότητες για εξαιρέσεις προς όφελος των χρηστών βαρέων φορτηγών. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προτεινόμενα τέλη θα εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα του οδικού δικτύου της Κύπρου που περιλαμβάνεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, δηλαδή στους αυτοκινητοδρόμους Λευκωσίας-Λεμεσού, Λεμεσού-Πάφου και Κοφίνου-Λάρνακας και θα επιβάλλονται αρχικά επί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστο δώδεκα τόνων. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα επεκταθεί σε όλα τα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος άνω των τρεισήμισι τόνων.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη όφειλαν να προχωρήσουν σε νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, απώτερος στόχος του τελευταίου είναι η εξάλειψη των όποιων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, επιτυγχάνεται με την καθιέρωση όσο το δυνατό δικαιότερων μηχανισμών για τον καταλογισμό του κόστους χρήσης των υποδομών στους μεταφορείς, καθώς και με την εισαγωγή ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών. Στο παρόν στάδιο, όμως, δήλωσε η ίδια, η εκτελεστική εξουσία δεν κρίνει σκόπιμο να καθορίσει και να επιβάλει οποιοδήποτε ποσό τέλους, αφού και η ευρωπαϊκή Οδηγία επιβάλλει να καθοριστούν μέγιστα ποσά τελών και όχι ελάχιστα. Ως εκ τούτου, η ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο δεν αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στους χρήστες.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή διαπιστώθηκαν από μέλη της περιορισμένες λεκτικές ασάφειες στο κείμενό του, νομοτεχνικής φύσεως παρατηρήσεις, καθώς και η συμπερίληψη διάταξης η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα τροποποίησης με κανονισμούς σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου το οποίο καθόριζε το ύψος του ποσού επιβολής διοδίων και τελών χρήσης, το οποίο, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, στο παρόν στάδιο καθορίστηκε στα μηδέν ευρώ (€0).

Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να μελετήσει τις επισημάνσεις των μελών της και σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβούν στις κατά την κρίση τους αναγκαίες διορθωτικές τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, υλοποιώντας την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, μελέτησε τις παρατηρήσεις της και σε συνεννόηση με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προχώρησε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του προτεινόμενου κειμένου. Ακολούθως, νέο αναθεωρημένο κείμενο κατατέθηκε στην επιτροπή για συζήτηση.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, του ΚΕΒΕ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΣΕΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων τάχθηκαν ενάντια στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την πιθανή μελλοντική επιβολή τελών και διοδίων σε μια επαγγελματική ομάδα που, όπως υποστηρίζουν, ήδη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ, παρ’ όλο που δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη μελέτη του όλου ζητήματος, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη μελλοντική επιβολή τέτοιων τελών, το κόστος των οποίων, όπως δήλωσαν, θα μεταφερθεί τελικά στον καταναλωτή.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν στην επιτροπή ότι δεν είναι σε θέση να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου, καθότι δεν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το αρμόδιο υπουργείο για τις επιμέρους πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Επιβολής Τελών στα Βαρέα Φορτηγά Οχήματα που Χρησιμοποιούν Ορισμένα Έργα Υποδομής Νόμος του 2009».

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων