Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €7.835.512 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον οργανισμό ανέρχεται στα €6.142.621. Ο οργανισμός έχει επίσης έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα προγράμματα ύψους €1.597.000, έσοδα από την κάρτα νέων ύψους €73.640 και διάφορα άλλα έσοδα από τέλη και δικαιώματα εγγραφής και από χορηγίες για συγκεκριμένα έργα.

Οι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού αφορούν τις δαπάνες προσωπικού ύψους €1.233.932, τις λειτουργικές δαπάνες ύψους €1.605.370 και τις μεταβιβάσεις (αναπτυξιακές δαπάνες/προγράμματα) ύψους €4.897.380.

Οι δαπάνες του οργανισμού για το 2009 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008 κατά 7,81%.

Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του οργανισμού, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στην αύξηση των δαπανών του προσωπικού (συμβατικές υποχρεώσεις του οργανισμού) και είναι της τάξης του 22,38%. Η συγκεκριμένη αύξηση αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος των υπό αναφορά δαπανών με την πλήρωση όλων των μόνιμων θέσεων στον οργανισμό, διαδικασία που έχει αρχίσει από το 2007 και ολοκληρώνεται φέτος (μονιμοποίηση προσωπικού, αναβάθμιση μισθοδοτικών κλιμάκων και ωφελημάτων προσωπικού). Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η ενεργότερη εμπλοκή του οργανισμού σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurodesk), αλλά και η περαιτέρω υλοποίηση των αναβαθμισμένων κρατικών προγραμμάτων για το 2009. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ευρωπαϊκού προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση” (2007-2013) προϋποθέτει επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα σε σύγκριση με προηγούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, προγράμματα που αφορούν σε θέματα στελέχωσης προσωπικού. Σημειώνεται ότι για τα πιο πάνω θέματα ο οργανισμός είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο διαδραματίζει ρόλο εθνικής αρχής και ο οργανισμός ρόλο εθνικής υπηρεσίας του προγράμματος.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι εκπρόσωποι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα προγράμματα του οργανισμού, όπως είναι το Πρόγραμμα για τη Διαπολιτισμικότητα, που έχει στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης, της καταδεκτικότητας και του σεβασμού των ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, και το Πρόγραμμα Πρόληψης, στόχος του οποίου είναι η αποτροπή της ανάπτυξης βλαπτικών συμπεριφορών, όπως η χρήση ουσιών εξάρτησης, η ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών προστατευτικών παραγόντων και η αποδυνάμωση των παραγόντων κινδύνου ως προς την ανάπτυξη των συμπεριφορών αυτών.

Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέφεραν στην επιτροπή ότι ο οργανισμός έχει προβεί ή θα προβεί σε ανανέωση διμερούς πρωτοκόλλου συνεργασίας με αντίστοιχους οργανισμούς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κούβας, της Αιγύπτου και του Λιβάνου. Επίσης, ο οργανισμός έχει προβεί σε συμφωνίες για δομημένο διάλογο με τους αντίστοιχους οργανισμούς της Γαλλίας και της Μάλτας.

Αναφορικά με τα κέντρα νεότητας, ορισμένα μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα στη λειτουργία τους και σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν απογοητευτική εικόνα και υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούν τους στόχους και σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Συναφώς, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν στην επιτροπή ότι αναγνωρίζουν την ύπαρξη προβλημάτων και ανέφεραν ότι τα κέντρα νεότητας αποτελούν πλέον αυτόνομους εθελοντικούς οργανισμούς στους οποίους δεν μπορεί να παρέμβει ο Οργανισμός Νεολαίας.

Πρόσθετα, μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση για τη λειτουργία του θεσμού της κάρτας νέων. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού, ενημερώνοντας την επιτροπή για το θέμα αυτό, ανέφεραν ότι ο θεσμός της Κάρτας Νέων Εuro<26 άρχισε τη λειτουργία του το 1991 και από την 1η Ιανουαρίου 1996 ενσωματώθηκε στα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας. Η εν λόγω κάρτα είναι εκπτωτική και απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας 13 έως 26 χρονών. Το 2004, με υπουργική απόφαση, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέλαβαν την έκδοση και της Κάρτας Νέων Euro<26 Student (φοιτητικής ταυτότητας). Αποδέκτες της Κάρτας Νέων Euro<26 είναι νέοι ηλικίας 13 έως 26 χρονών γενικά (περιλαμβάνονται μαθητές, στρατιώτες και νέοι εργαζόμενοι) και της φοιτητικής ταυτότητας είναι φοιτητές εξωτερικού και εσωτερικού που φοιτούν σε αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους κλάδους σπουδών. Στόχος της κάρτας νέων είναι να προσφέρει στους κατόχους εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο, αλλά και σε σαράντα μία χώρες στο εξωτερικό, να συμβάλει στην κινητικότητα των νέων και να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων