Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €47.758.495 και έσοδα ύψους €47.758.495.

Τα έσοδα του ΚΟΑ προέρχονται κυρίως από τακτική κρατική χορηγία ύψους €38.506.725, ειδική κρατική χορηγία για τη διοργάνωση των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) το 2009, τόκους ύψους €600.000 και εισπράξεις από δικαιώματα του προγράμματος ΑΓΟ ύψους €850.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ΚΟΑ κατανέμονται κατά κύριο λόγο ως ακολούθως:

1. Ποσό ύψους €2.762.774 για αποδοχές προσωπικού.

2. Ποσό ύψους €3.277.848 για έξοδα λειτουργίας ιδιόκτητων και άλλων αθλητικών χώρων.

3. Ποσό ύψους €163.010 για το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ), το οποίο έχει στόχο τα ερευνητικά προγράμματα και τη στήριξη των αθλητών υψηλής επίδοσης.

4. Ποσό ύψους €2.732.000 για προγράμματα του ΚΟΑ, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προγραμμάτων για το αντιτόπινγκ, τα συνέδρια, τις ασφάλειες, το μη βίαιο και τίμιο παιχνίδι, τα ταλέντα, το Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης, καθώς και του προγράμματος “Αθλητισμός και Γυναίκα”.

5. Ποσό ύψους €11.377.000 για επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων.

6. Ποσό ύψους €2.562.902 για κρατική χορηγία ποδοσφαιρικών σωματείων.

7. Ποσό ύψους €1.205.000 για διεθνείς αθλητικές σχέσεις.

8. Ποσό ύψους €1.200.000 για αποδοχές έκτακτων γυμναστών του προγράμματος ΑΓΟ.

9. Ποσό ύψους €180.000 για την Ακαδημία Αθλητισμού.

10. Ποσό ύψους €14.089.001 για δημιουργία και/ή βελτίωση αθλητικών χώρων.

11. Ποσό ύψους €1.295.660 για αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων.

12. Ποσό ύψους €683.451 για αστυνόμευση και επιτήρηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΟΑ και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του 2009 έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ειδικότερα, η νέα κρατική πολιτική δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού, ο οποίος στηρίζεται από μια σειρά εθνικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών σχεδιασμών.

Οι βασικοί στόχοι του προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υλοποίηση του τομέα του κοινωνικού αθλητισμού μέσω δύο βασικών κατευθύνσεων. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινοτήτων υπαίθρου και των μικρών σωματείων, καθώς και τη δημιουργία ή και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο την αθλητική ενασχόληση και με σκοπό την υγεία του κάθε πολίτη, κάτι το οποίο προβλέπεται σαφέστατα μέσα από την ήδη εγκριθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τη στήριξη μέσα από τα εθνικά προγράμματα των διάφορων κοινωνικών ομάδων οι οποίες καθορίζονται μέσα από τα γενικότερα προγράμματα κοινωνικής συνοχής (social cohesion) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από αυτά τα προγράμματα επιχειρείται η ενεργοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στην άσκηση, οποιασδήποτε μορφής, χωρίς να παραγράφεται και το γεγονός ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενεργεί ως εργαλείο στην ένταξη περιθωριακών ομάδων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, π.χ. με προγράμματα για φυλακισμένους, οικονομικούς μετανάστες κτλ.

2. Η περαιτέρω ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στον αθλητισμό στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής περί κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια μέσα από συγκεκριμένα οροθετημένη πολιτική για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενασχόληση ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, με τον αθλητισμό κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, μέσα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

3. Η διοργάνωση στην Κύπρο, μετά από είκοσι χρόνια, της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης που μπορεί να διοργανωθεί στη χώρα μας, των ΑΜΚΕ, με συμμετοχή όλων των μικρών ευρωπαϊκών χωρών. Η αναπτυξιακή πορεία του κυπριακού αθλητισμού έχει ως αποτέλεσμα η Κύπρος να παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα από όλες τις μικρές ευρωπαϊκές χώρες τόσο όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης σε αριθμούς μεταλλίων στους ΑΜΚΕ.

Οι εκπρόσωποι του ΚΟΑ κατέθεσαν στην επιτροπή γραπτό κείμενο αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Λευκής Βίβλου.

Προς επίτευξη των πιο πάνω, ο οργανισμός έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο γενικός διευθυντής του ΚΟΑ ανέφερε ότι η διοργάνωση των ΑΜΚΕ θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία θα υποβάλει προς τον ΚΟΑ αναλυτική κατάσταση των σχετικών εξόδων, που θα είναι αυξημένα λόγω μικρότερου αριθμού χορηγών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του ΚΟΑ όπως καταθέσουν γραπτώς στην επιτροπή τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία:

1. Αναλυτική κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή των ατόμων και τα κριτήρια συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων.

2. Τους λόγους για τους οποίους δεν αξιοποιήθηκε το αθλητικό κέντρο στον Αγρό.

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των βασικών γραμμών της Λευκής Βίβλου.

4. Ξεχωριστή ανάλυση εσόδων και δαπανών της Ολυμπιακής Επιτροπής.

5. Αναλυτική κατάσταση και προγραμματισμό για τη διοργάνωση των ΑΜΚΕ.

6. Κατάλογο στρατιωτών που είναι αθλητές και διαμένουν σε χώρο ο οποίος έχει ειδικά διαμορφωθεί με αναφορά στο άθλημα και την επίδοσή τους.

7. Κριτήρια κατανομής χορηγίας σε ποδοσφαιρικά σωματεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΟΥΕΦΑ.

8. Στοιχεία για τη διεξαγωγή ελέγχου για την καταλληλότητα των σταδίων, όπως κατά πόσο γίνεται έλεγχος, εάν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά με τον έλεγχο αυτό και ποιες διορθωτικές ενέργειες γίνονται για την καταλληλότητα των σταδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων