Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Noμικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, καθώς και με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή τόσο της δημόσιας υπηρεσίας όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, ο γενικός διευθυντής νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου διορίζεται από το οικείο συμβούλιο μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το διορισμό του γενικού διευθυντή με συμβόλαιο.

2. Το διαχωρισμό των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων διαζευκτικά σε πανεπιστημιακά απαιτούμενα διπλώματα ή τίτλους και στην ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

3. Τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα ως ξένης γλώσσας διαζευκτικά της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής.

4. Τη διασαφήνιση αφενός μεν ότι το μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα, αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και αφετέρου δε ότι η πείρα διετούς τουλάχιστο διάρκειας σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελεί πλεονέκτημα πρόσθετα από την απαιτούμενη δεκαετή πείρα σε υπεύθυνη θέση.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που έγιναν από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου συμφώνησαν οι συντεχνίες του προσωπικού της Αρχής και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων