Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως (Κλ. Α8 και Α9), με την προσθήκη σημείωσης στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την οποία για σκοπούς πρώτης πλήρωσης της θέσης να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών (Κλ. Α2-Α5-Α7) από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην κλίμακα Α7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα τελευταία χρόνια δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως, αφού δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν την προβλεπόμενη στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας δεκαεξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην κλίμακα Α7.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων