Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο επίτροπος και ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €5.286.607 και συνολικά έσοδα €4.557.841.

Τα έσοδα του γραφείου προέρχονται κυρίως από τέλη χορήγησης αδειών για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (€3.401.283), τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (€250.000) και εισπρακτέους τόκους (€588.558).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του γραφείου για το έτος 2009 παρουσιάζουν μείωση ύψους €620.947 περίπου (ποσοστό 11,99%) σε σχέση με τα έσοδα του γραφείου για το 2008, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του γραφείου.

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Αποδοχές προσωπικού (€2.216.470).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€234.667).

3. Τηλεπικοινωνιακός και άλλος εξοπλισμός (€14.440).

4. Εκπαίδευση προσωπικού (€216.270).

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€387.000).

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€135.000).

7. Επιστροφή χορηγιών/τελών (€649.906).

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι του γραφείου ανέφεραν ότι το εν λόγω γραφείο λειτουργεί με έσοδα που εισπράττει από τους προαναφερόμενους πόρους χωρίς την ανάγκη χορήγησής του από το κράτος. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι οι χορηγίες που παραχωρήθηκαν από το κράτος προς το γραφείο επιστράφηκαν προς το κράτος το 2007 με τη σταδιακή αποπληρωμή των ποσών αυτών, η οποία είχε αρχίσει το 2004.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον ίδιο προϋπολογισμό προβλέπεται η δημιουργία τριών νέων θέσεων Λειτουργού Πρώτης Τάξης [κλ. Α11(ii)] έναντι της κατάργησης τριών θέσεων Λειτουργού Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (κλ. Α8-Α10-Α11), καθώς και η δημιουργία μιας θέσης Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού [(κλ. Α10(i)].

Με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού συμφώνησαν τόσο η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών όσο και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Στα πλαίσια της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του γραφείου όπως καταθέσουν γραπτώς στην επιτροπή έκθεση με τεκμηριωμένες απόψεις του γραφείου αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης της εγκατάστασης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο και το βαθμό ζήτησης σε εγκατάσταση ψηφιακής τηλεόρασης σε άλλες χώρες.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

17 Φεβρουαρίου 2008

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων