Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Διοξινών και Φουρανίων και τον Προσδιορισμό των Παρόμοιων με τις Διοξίνες PCB στα Τρόφιμα (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Τροφίμων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου και την παράγραφο (α) του άρθρου 29 του περί Ερμηνείας Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για τον Έλεγχο των Διοξινών και Φουρανίων και τον Προσδιορισμό των Παρόμοιων με τις Διοξίνες PCB στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2004, που αφορούν τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων των διοξινών, φουρανίων και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών κρίνεται αναγκαία για σκοπούς συμβατότητας με τον κοινοτικό Κανονισμό αριθ. 1883/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά τον καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα, έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος των προαναφερθέντων επιπέδων, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Ο εν λόγω κοινοτικός κανονισμός έχει καταργήσει και αντικαταστήσει τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την έγκριση των υπό κατάργηση πιο πάνω κανονισμών, και έχει άμεση ισχύ στην εθνική έννομη τάξη από την 1η Μαρτίου 2007. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί έτυχαν έγκρισης από το Συμβούλιο Τροφίμων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

10 Φεβρουαρίου 2009

 

 

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων