Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2009 προβλέπει έσοδα ύψους €28.244.000 σε σύγκριση με €27.482.854 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2008. Τα κατά 2,8% αυξημένα έσοδα οφείλονται κυρίως στην αύξηση που αναμένεται να υπάρξει εντός του 2009 από την είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους της Αρχής ενώπιον της επιτροπής, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2009 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €30.466.400 σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €25.049.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2008. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται ειδικότερα σε αποδοχές προσωπικού, ύψους €8.186.400, λειτουργικές δαπάνες, ύψους €451.760, αναπτυξιακές δαπάνες, ύψους €19.773.540, εγκαταστάσεις, επιδιορθώσεις και συντήρηση κτιρίου, ύψους €170.800, και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό, ύψους €200.000.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα, ύψους €2.222.400, θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά το τέλος του 2009 υπολογίζονται σε ποσό ύψους €27.354.032.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι στόχοι της Αρχής για την επταετία 2007-2013 επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας.

Στα πλαίσια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν ότι οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες, συνολικού ύψους €19.773.540, θα καλύψουν τις πιο κάτω ανάγκες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης (€13.500.000).

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες (€25.000).

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (€4.015.000).

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Αρχής, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 το ύψος της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 70% σε σύγκριση με 50% που ήταν το ύψος της συγχρηματοδότησης για την προγραμματική περίοδο 2004-2006.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους της Αρχής όπως καταθέσουν γραπτώς πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Το πρόγραμμα της διά βίου κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων.

2. Αναλυτική κατάσταση στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των γυναικών στο Σχέδιο Προώθησης της Κατάρτισης και Απασχολησιμότητας Αδρανούς Γυναικείου Εργατικού Δυναμικού.

3. Μελέτη και εκτίμηση της Αρχής αναφορικά με την ανεργία με βάση τα στοιχεία που διατέθηκαν στην Αρχή από το Τμήμα Στατιστικής και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

10 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων