Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, προεδρεύων Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου και την παράγραφο (α) του άρθρου 29 του περί Ερμηνείας Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμών του 2001 μέχρι 2005, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στην ημεδαπή νομοθεσία για εναρμόνιση με τις σχετικές, για τα αποδεκτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, κοινοτικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών κρίνεται αναγκαία για σκοπούς συμβατότητας με τον κοινοτικό Κανονισμό αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων πάνω ή μέσα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής ή ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ο εν λόγω κοινοτικός κανονισμός έχει καταργήσει και αντικαταστήσει όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την έγκριση των υπό κατάργηση πιο πάνω κανονισμών και έχει άμεση ισχύ στην εθνική έννομη τάξη από την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων