Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφάλεια Αεροσκαφών Τρίτων Χωρών τα οποία Χρησιμοποιούν Αερολιμένες της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2009. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών με νέο παράρτημα, έτσι ώστε να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ακολουθούνται στις διαδικασίες επιθεωρήσεων διαδρόμου, τα κριτήρια επάρκειας των επιθεωρητών που θα διεξάγουν τις επιθεωρήσεις πίστας και τα σχετικά έντυπα αναφοράς που πρέπει να συμπληρώνονται. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των επιθεωρήσεων στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος “Αξιολόγηση της Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών (SAFA)”.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων