Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, προεδρεύων Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης Λτδ (ΚΕΦΕΕΑ) και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών-Χημικών Βιομηχανιών (ΦΑΡΧΗΜ). Το Συμβούλιο Φαρμάκων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παρασκευαστών Φαρμάκων (CYPhaMA) και o Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 103 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών τους, ώστε:

1. να εισαχθούν νέα τέλη αναφορικά με την αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης,

2. να τροποποιηθούν τα τέλη για έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών κυκλοφορίας και

3. να επανακαθοριστούν σε ευρώ τα τέλη που προβλέπονται στους υφιστάμενους κανονισμούς, με βάση την τελική ισοτιμία, όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας υπέδειξε στο αρμόδιο υπουργείο την ανάγκη επανακαθορισμού των εν λόγω τελών σε ευρώ, καθότι το υπουργικό διάταγμα με βάση το οποίο είχε γίνει η μετατροπή των τελών σε ευρώ και το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 103Α του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου πρέπει να καταργηθεί, αφού στο σχετικό άρθρο προβλέπεται η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων μόνο για σκοπούς προσαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών στην τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι υπό αναφορά κανονισμοί δεν υιοθετούν συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά αφορούν τέλη που εισπράττονται από την εφαρμογή του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου, ο οποίος είναι εναρμονιστικός. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται η καταβολή τελών για έκδοση και ανανέωση ειδικών αδειών κυκλοφορίας με την υποβολή της αίτησης και όχι μόνο με την έκδοση άδειας, όπως ισχύει σήμερα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων