Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, έτσι ώστε:

1. να τροποποιηθούν οι διατάξεις του οι οποίες κατέστησαν ανενεργές λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης συναφών διατάξεων τόσο του συντάγματος όσο και του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των εν λόγω νόμων,

2. να εισαχθούν διατάξεις που να διευκολύνουν τη λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό,

3. να αυξηθεί το καθοριζόμενο στη βασική νομοθεσία ύψος του παραβόλου που καταβάλλουν οι υποψήφιοι,

4. να αυξηθεί το καθοριζόμενο ανώτατο ύψος των εκλογικών εξόδων που δύναται να δαπανάται από κάθε υποψήφιο και να θεσμοθετηθεί μηχανισμός ελέγχου των εν λόγω εξόδων και

5. να βελτιωθούν οι διατάξεις του που θέτουν απαγορεύσεις κατά την ημέρα ή την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας και να αυξηθούν οι ποινές που προβλέπονται για παραβιάσεις των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται η σχετική διάταξη του βασικού νόμου που προβλέπει ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες που συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους, ώστε αυτό να καθοριστεί στο 18ο έτος, για να εναρμονιστεί με τις σχετικές διατάξεις του συντάγματος και του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι οποίες στο μεταξύ έχουν διαφοροποιηθεί λόγω σχετικών τροποποιήσεων.

2. Τροποποιείται η διάταξη της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει τις προϋποθέσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώματος, έτσι ώστε να στερείται του εν λόγω δικαιώματος πολίτης που δυνάμει ειδικών διατάξεων έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.

3. Παρέχεται εξουσία στον υπουργό, σε περίπτωση γενικών εκλογών, να διορίζει έφορο ή εφόρους και βοηθούς εφόρους εκλογής και για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

4. Αυξάνεται το ύψος του ποσού του παραβόλου που καταβάλλουν οι υποψήφιοι από διακόσιες πενήντα λίρες, που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε πεντακόσια ευρώ.

5. Εισάγεται πρόνοια στο βασικό νόμο με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον έφορο να προβαίνει σε οποιεσδήποτε διοικητικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της ρύθμισης των ωρών ψηφοφορίας σ’ αυτά, ώστε η ψηφοφορία να λήγει τουλάχιστο την ίδια ώρα που λήγει και στη Δημοκρατία.

6. Αυξάνονται τα καθοριζόμενα στη βασική νομοθεσία ανώτατα ποσά των προσωπικών εξόδων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων των υποψηφίων ή των εκλογικών αντιπροσώπων τους που δύναται να δαπανηθούν σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών, από τριακόσιες λίρες και πεντακόσιες λίρες, αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα, στις πέντε χιλιάδες ευρώ και στις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, αντίστοιχα.

7. Διαμορφώνεται η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται η διαβίβαση εκ μέρους των εκλογικών αντιπροσώπων των υποψηφίων εκθέσεων και δηλώσεων σε σχέση με εκλογική δαπάνη προς τον έφορο, με τη θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου των δαπανών κάθε υποψηφίου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

α. ο έφορος θα διαβιβάζει τις εκθέσεις που του υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε ειδική επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο που θα καθορίζει και τους όρους εντολής της, τουλάχιστο δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, για να ελέγχει τα έξοδα των υποψηφίων,

β. οι εκθέσεις καθώς και οποιαδήποτε σχόλια της υπό αναφορά ειδικής επιτροπής αναφορικά με τις εκθέσεις αυτές θα φυλάσσονται για περίοδο έξι μηνών από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,

γ. μετά την πάροδο της περιόδου αυτής τα εν λόγω έγγραφα θα καταστρέφονται ή θα επιστρέφονται στους υποψηφίους, σε περίπτωση που τα ζητήσουν πριν από την καταστροφή τους.

8. Τροποποιείται η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που θέτει απαγορεύσεις κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την προηγουμένη αυτής, έτσι ώστε:

α. οι εφημερίδες που κυκλοφορούν κατά την παραμονή των εκλογών να μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της προηγούμενης ημέρας,

β. οι πολιτικοί αρχηγοί να μπορούν να προβαίνουν σε δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την έξοδό τους από το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν και

γ. να αυξηθεί το ύψος των ποινών που προνοούνται για παραβιάσεις των προβλεπόμενων στη διάταξη αυτή απαγορεύσεων.

9. Αυξάνεται το ύψος των καθοριζόμενων στη βασική νομοθεσία ποινών, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που αφορούν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές, έτσι ώστε η εν λόγω παράβαση να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ, αντί με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις ήταν αποτέλεσμα διεξοδικού διαλόγου με τα κοινοβουλευτικά κόμματα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της εκλογικής νομοθεσίας. Περαιτέρω, ο ίδιος, αναφερόμενος στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισήμανε την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης τουλάχιστο των προνοιών που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, λόγω της προεργασίας που απαιτείται να γίνει, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των εν λόγω προνοιών στις επικείμενες εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο ίδιος, η λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό απαιτεί την εγγραφή των εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, διαδικασία η οποία λήγει στις 2 Απριλίου 2009 σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές, και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν ήδη γίνει επαφές για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων προνοιών του. Ως εκ τούτου, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάγκη άμεσης προώθησης για ψήφιση στο παρόν στάδιο τουλάχιστο των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, αποφάσισε να εισηγηθεί όπως προωθηθούν για ψήφιση μόνο οι εν λόγω πρόνοιες του νομοσχεδίου και να μελετήσει σε ευθετότερο χρόνο τις υπόλοιπες διατάξεις του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων