Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς από κοινού σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ειδικότερα ότι με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου του 2002 [Νόμος αριθμός 115(I) του 2002] με την κατάργηση του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, το οποίο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής ραδιενεργών αποβλήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η υπό κατάργηση διάταξη συγκρούεται τόσο με άλλες διατάξεις του βασικού νόμου όσο και με τις διατάξεις της προαναφερόμενης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), οι οποίες, αντίθετα, επιτρέπουν την εισαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων, γι’ αυτό και γίνεται εισήγηση να διαγραφεί.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταργούνται οι υφιστάμενοι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 495/2002) και εισάγονται νέοι κανονισμοί, που σκοπό έχουν τον καλύτερο έλεγχο και την προστασία κατά τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται οι διαδικασίες και οι όροι για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών αφενός για ενδοκοινοτικές αποστολές από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου για εξωκοινοτικές αποστολές.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε στα μέλη της επιτροπής ότι στην Κύπρο δε γίνονται αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή πυρηνικών καυσίμων και ότι η Κύπρος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εισαγωγή τέτοιων υλικών, με το επιχείρημα ότι δε διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους χώρους για την αποθήκευση ή απόρριψή τους. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, στο μέλλον ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για έγκριση εξαγωγής πολύ μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών αποβλήτων από διάφορα ερευνητικά εργαστήρια ή η έγκριση διαμετακόμισης τέτοιων υλικών.

Σύμφωνα με πρόσθετα στοιχεία που δόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, από την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών δεν αναμένεται να προκύψει σοβαρό δημοσιονομικό κόστος. Επίσης, το κόστος για τους κατόχους των ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου δε θα είναι σημαντικό, διότι οι πλείστες των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με τους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία και επιπλέον δεν αναμένονται τέτοιες αποστολές στην Κύπρο.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, που εφαρμόζει το βασικό περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμο του 2002.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δε διατύπωσε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη νομοθεσία.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι επείγει η προώθηση των εν λόγω νομοθετημάτων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την Οδηγία 2006/117/ΕΥΡΑΤΟΜ μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2008.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του τροποποιητικού νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και «Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου) Κανονισμοί του 2009», αντίστοιχα.

2 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων