Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και στις 15 και 29 Ιανουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου (υπ’ αριθμόν 1 θέμα στο επισυνημμένο παράρτημα) είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (στο εξής θα αναφέρεται ως “Κανονισμός REACH”).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το εν λόγω νομοσχέδιο ενοποιεί, επικαιροποιεί και αντικαθιστά τον ισχύοντα περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμο με την προσθήκη παράλληλα προνοιών που θα επιτρέψουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, ο Κανονισμός REACH εισάγει ένα νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των χημικών προϊόντων, βάσει του οποίου υποχρεούνται όλοι όσοι παρασκευάζουν, εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούν χημικές ουσίες να προβαίνουν σε συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση των επιπέδων προστασίας από τη χρήση τους.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρόνοιες:

1. Καθορίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού REACH, του Κανονισμού ΕΚ/689/2008, του Κανονισμού ΕΚ/340/2008, του Κανονισμού ΕΚ/440/2008 και του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

2. Συστήνεται το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων σε αντικατάσταση της υφιστάμενης Τεχνικής Επιτροπής για Έλεγχο Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών, την οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και που έχει ως μέλη μόνο εκπροσώπους κυβερνητικών τμημάτων. Αντίθετα, το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων θα είναι πιο διευρυμένο σώμα, με συμμετοχή εκπροσώπων από τους κυριότερους εμπλεκόμενους σε θέματα χημικών ουσιών φορείς και θα συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από χημικές ουσίες.

3. Προβλέπεται η έκδοση κανονισμών με τους οποίους θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών.

4. Προβλέπεται η διαδικασία ορισμού από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενός αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης οι εξουσίες των επιθεωρητών, όπως είναι για παράδειγμα η εξουσία επίδοσης ειδοποίησης συμμόρφωσης και η εξουσία κατάσχεσης ουσίας ή παρασκευάσματος, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι θα μπορούσε να χρησιμεύουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία, σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.

5. Προβλέπονται αδικήματα για την παράβαση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου με χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τα €80.000 και ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα δύο χρόνια ή τα τέσσερα χρόνια, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης.

Με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς (υπ’ αριθμόν 2 θέμα στο επισυνημμένο παράρτημα), οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου, σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την προαναφερόμενη ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/121/ΕΚ και τον ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ενοποιούν, επικαιροποιούν και αντικαθιστούν τους ισχύοντες περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση) Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο προτεινόμενο ενοποιημένο κείμενο κανονισμών έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές σε σχέση με τους ισχύοντες περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση) Κανονισμούς:

1. Καταργούνται οι πρόνοιες που αφορούν την υποχρέωση για κοινοποίηση νέας χημικής ουσίας.

2. Καταργούνται οι πρόνοιες που αφορούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας.

3. Καταργούνται οι πρόνοιες που αφορούν την εκτίμηση κινδύνου χημικής ουσίας.

Σημειώνεται ότι τα τρία πιο πάνω θέματα καλύπτονται πλέον από τον Κανονισμό REACH.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών (υπ’ αριθμόν 3 θέμα στο επισυνημμένο παράρτημα), οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού ΕΚ/689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Στους πιο πάνω προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις συγκεκριμένων προνοιών του ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/689/2008. Ειδικότερα, στους εν λόγω κανονισμούς προβλέπονται χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τα €80.000 και ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα δύο χρόνια ή τα τέσσερα χρόνια, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο δεν υπερβαίνει τα €20.000. Σε περιπτώσεις που συνεχίζεται η παράβαση, ο υπουργός μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από €100 μέχρι €1.000 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 του ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/689/2008, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να καθορίσουν νομοθετικά τις ποινές για παράβαση των προνοιών του συγκεκριμένου κανονισμού και να τις κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 1η Αυγούστου 2009.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία για εφαρμογή των συγκεκριμένων κανονισμών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, από την εφαρμογή τους αναμένεται να επηρεαστούν εκατό περίπου Κύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/689/2008, σύμφωνα με τον οποίο τα χημικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού υπόκεινται σε διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής, η οποία ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι το κόστος τήρησης των προνοιών του κανονισμού είναι πρακτικά ασήμαντο.

Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών (υπ’ αριθμόν 4 θέμα στο επισυνημμένο παράρτημα), οι οποίοι επίσης εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου, είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές προκύπτουν από την έκδοση του Κανονισμού REACH και ειδικότερα του άρθρου 126 αυτού.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισαν στα μέλη της επιτροπής ότι στους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις συγκεκριμένων προνοιών του ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Σημειώνεται ότι οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κανονισμού REACH είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται πιο πάνω για τις παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008.

Mε βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/121/ΕΚ, η τροποποίηση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για ενσωμάτωση των αλλαγών που οφείλονται στην έκδοση του Κανονισμού REACH θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 1η Ιουνίου 2008, ενώ οι ποινές για παραβάσεις προνοιών του Κανονισμού REACH, όπως προβλέπεται από το άρθρο 126, θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ και κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2008. Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο και οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 27 Νοεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία για τα υπ’ αριθμόν 1, 2 και 4 θέματα στο επισυνημμένο παράρτημα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή και την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία για εφαρμογή μέρους των διατάξεων που εισάγονται με την έκδοση του ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Kενά τεχνογνωσίας που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες εκτίμησης του κινδύνου χημικών ουσιών για τις οποίες δεν υπάρχει εμπειρία στην Κύπρο αναμένεται να καλυφθούν με ειδική συμφωνία συνεργασίας με άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που ασχολούνται με το θέμα.

2. Το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής πιθανόν να αυξηθεί, σε περίπτωση που θα ενισχυθεί σε προσωπικό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σημειώνεται ότι με επιστολή τους οι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Δήμας και Φερχόιγκεν έχουν ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες.

3. Από την ψήφιση της εν λόγω νομοθεσίας αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των τριακοσίων Κυπρίων επιχειρηματιών, αφού, σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, κάθε παραγωγός χημικής ουσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισαγωγέας από τρίτη χώρα ποσότητας μεγαλύτερης ή ίσης του ενός τόνου το χρόνο θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ο οποίος εδρεύει στο Ελσίνκι. Σημειώνεται ότι η καταχώριση, ανάλογα με την ποσότητα της παραγωγής ή εισαγωγής της χημικής ουσίας, απαιτεί την υποβολή διάφορων δεδομένων, στα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν μόνο με κατάλληλη προετοιμασία και αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σημειώνεται επίσης ότι η όλη διαδικασία καταχώρισης συνεπάγεται κάποιο κόστος για τους παραγωγούς ή εισαγωγείς από τρίτες χώρες, που δε θα είναι ασήμαντο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τόνισε στα μέλη της επιτροπής ότι επείγει η προώθηση τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών για ψήφιση και έγκριση, αντίστοιχα, δεδομένου ότι η περίοδος που δόθηκε στα κράτη μέλη για υιοθέτηση των τροποποιήσεων που επήλθαν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες έχει παρέλθει και εκκρεμεί αιτιολογημένη γνώμη εναντίον της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσής του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ εξέφρασε τη συμφωνία της με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς με σχετική επιστολή της προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με το προτεινόμενο ύψος των ποινών στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς. Σύμφωνα με τους δύο εκπροσώπους, οι προτεινόμενες ποινές δεν είναι απλά αποτρεπτικές, αλλά είναι και εξοντωτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες κατ’ αναλογία είναι κατά μέσο όρο πολύ πιο μικρές από τις επιχειρήσεις στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, απευθυνόμενοι στους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε να μειωθούν οι ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα ως εξοντωτικά για τις κυπριακές επιχειρήσεις και ζήτησαν συγκριτικά στοιχεία για τις ποινές που υιοθέτησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα οι μικρές, όπως είναι, για παράδειγμα, η Μάλτα.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή του, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008, επισυνάπτοντας και σχετικό συγκριτικό πίνακα με τις ποινές στα είκοσι πέντε από τα είκοσι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παραβάσεις του Κανονισμού REACH, ενημέρωσε την επιτροπή ότι τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στη νομοθεσία των κρατών μελών κυμαίνονται μεταξύ €100 και €120.000, ενώ για τις ποινικές καταδίκες προβλέπονται ποινές που φθάνουν μέχρι τα €3.000.000. Όσον αφορά τις ποινές φυλάκισης, στην επιστολή αναφέρεται ότι αυτές κυμαίνονται από μερικές μέρες μέχρι έξι χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμος του 2008.

2. Οι περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί του 2009.

3. Οι περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) Κανονισμοί του 2009.

                   4. Οι περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του Κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2009.

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων