Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η αγροτική οργάνωση “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός και των τριών προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάργηση των βασικών κανονισμών, οι οποίοι θεσπίστηκαν βάσει Οδηγιών που έχουν καταργηθεί με την έκδοση της Οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

Στο σχετικό κοινό επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, το οποίο συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, αναφέρονται τα ακόλουθα:

· Η Οδηγία 2006/88/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2008 και θα έπρεπε να είχε ήδη εφαρμοστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη σταλεί σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2008 και με αριθμό παράβασης 2008/0745. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2008.

· Οι πρόνοιες της νέας Οδηγίας ήδη μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία με το υπουργικό διάταγμα που τιτλοφορείται «Το περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης Ορισμένων Ασθενειών των Υδροβίων Ζώων Διάταγμα του 2008», το οποίο έχει δημοσιευτεί και θα τεθεί σε ισχύ με την κατάργηση των βασικών κανονισμών.

· Ο μηχανισμός ελέγχου που απαιτείται για την εφαρμογή της Οδηγίας ήδη υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται όμως ενίσχυση του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των προνοιών της.

· Η υιοθέτηση των εν λόγω κανονισμών δε θα επηρεάσει οικονομικά πολίτες ή ομάδες συμφερόντων και δε θα έχει γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις. Αντίθετα, η βελτίωση και αναβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της Κύπρου θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών του νησιού.

· Οι διατάξεις του προαναφερθέντος υπουργικού διατάγματος έχουν συζητηθεί σε ειδική συνάντηση των εμπλεκομένων, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2008, και δεν έχουν εκφραστεί οποιεσδήποτε επιφυλάξεις.

· Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

· Με την εφαρμογή του υπουργικού διατάγματος θα προκύψουν δαπάνες για την τήρηση του μητρώου διακίνησης ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των τριών προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφόρησαν την επιτροπή ότι η επιλογή της μορφής του υπουργικού διατάγματος για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έγινε, γιατί η Οδηγία είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, και επισήμαναν ότι καμία ένσταση δεν ηγέρθη από τους εμπλεκομένους για τη μορφή ή το περιεχόμενο του διατάγματος.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στη νέα Οδηγία και στο διάταγμα ήδη εφαρμόζονται και εξέφρασε την άποψη ότι η κατάργηση των βασικών κανονισμών μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχει.

Με την ευκαιρία της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνεχείς απαιτήσεις ενίσχυσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η υποστελέχωση του οποίου επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τοποθετήθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων