Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) (Τέλη Πωλήσεως Νερού) (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πωμού (Τέλη Πωλήσεως Νερού) (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η αγροτική οργάνωση “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η κατάργηση των περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) (Τέλη Πωλήσεως Νερού) Κανονισμών και των περί του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πωμού (Τέλη Πωλήσεως Νερού) Κανονισμών, αντίστοιχα. Παράλληλα, με τους ίδιους κανονισμούς προβλέπεται η ένταξη των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) και Πωμού στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχετικό κοινό επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ένταξη των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) και Πωμού στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χρυσοχούς αναμένεται να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη στους επηρεαζόμενους πολίτες:

1. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων όλων των πηγών νερού της περιοχής θα είναι πιο αποτελεσματική, αποδοτική και δίκαιη, αφού θα πραγματοποιείται από την ίδια αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και τοπικές συνθήκες, αλλά και εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια για όλους τους καταναλωτές της περιοχής.

2. Η λειτουργία και συντήρηση των έργων θα είναι αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη, αφού θα υπάρχει ενιαία οργάνωση του προσωπικού και ενιαία χρήση του εξοπλισμού.

3. Θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση των υπηρεσιών νερού για τους καταναλωτές σε όλα τα έργα με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και μεθόδων λειτουργίας και συντήρησης, που το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μπορεί να προσφέρει λόγω εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και πείρας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ομάδα γεωργών που ωφελείται από τα έργα Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) και Πωμού ενημερώθηκε για τις προθέσεις του υπουργείου και δεν εξέφρασε διαφωνία ή αντίρρηση.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με τη συναίνεση του Υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη διευθετηθεί η εργοδότηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του ωρομίσθιου προσωπικού που εργάζεται στις επιτροπές των υπό αναφορά κυβερνητικών υδατικών έργων βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 66.165 και ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2007.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Με την ευκαιρία της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επισήμανε την ταλαιπωρία που θα υφίστανται οι καταναλωτές και οι γεωργοί που επωφελούνται από τα υδατικά έργα Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς) και Πωμού όσον αφορά τη διαδικασία και τους τρόπους καταβολής των σχετικών τελών μετά την κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών. Ως εκ τούτου, η επιτροπή απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για προώθηση εφαρμογής νέων, πιο εύχρηστων μεθόδων καταβολής των εν λόγω τελών, όπως είναι η πληρωμή τους μέσω τραπεζών ή μέσω του διαδικτύου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων