Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ. O Κυπριακóς Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά και ειδικότερα με την Οδηγία 2008/83/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2008 για τροποποίηση της Οδηγίας 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των περί Σπόρων Κανονισμών με την αντικατάσταση των παραρτημάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς, έτσι ώστε να επανακαθοριστούν τα είδη των λαχανικών που θα εξετάζονται με βάση τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και τα είδη των λαχανικών που θα εξετάζονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας των Φυτικών Ποικιλιών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/83/ΕΚ, η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2008, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2008. Για τη μη έγκαιρη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει σχετική προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίδραση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες ούτε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του υφιστάμενου κόστους.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας διευκρίνισαν στην επιτροπή ότι στα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς νέα παραρτήματα δεν προστίθεται οποιοδήποτε νέο είδος λαχανικών και ότι κανένα από αυτά δεν αφορά γενετικά τροποποιημένο είδος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009».

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων