Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Σωτήρης Σαμψών  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ) και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών), οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, προϋπολογισμοί νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένου και του υπό συζήτηση προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ, δεν κατατέθηκαν ή και εγκρίθηκαν από τη Βουλή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Για τον πιο πάνω λόγο, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Ιανουάριο του 2009 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2008 το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή το μήνα Ιανουάριο του 2008.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2009.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2009, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή στις 11 Δεκεμβρίου 2008, είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €84.455.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, σε σύγκριση με ποσό €76.908.252 το 2008.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

   

· Διαχειριστικά έξοδα:

  4.955.560

· Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας:

  49.549.440

· Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων:

  12.100.000

· Πληρωμές λόγω εγγυήσεων:

  1.700.000

· Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων:

  16.000.000

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό:

  150.000

--------------------

Σύνολο:   €84.455.000

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €49.549.440 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό ποσό ύψους €38.361.220 θα παραχωρηθεί για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους €9.479.200 για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και ποσό ύψους €1.709.000 για δάνεια αναφορικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία και οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2009, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €17.027.248, σε σύγκριση με ποσό €11.468.801 το 2008, από τα οποία ποσό ύψους €4.927.248 αφορά διοικητικά έξοδα και ποσό ύψους €12.100.000 αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €51.249.440 ως άτοκο δάνειο από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (€49.549.440) και για πληρωμές λόγω εγγυήσεων (€1.700.000). Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου θα δοθούν εγγυήσεις ύψους €65.000.000, σε σύγκριση με τις εγγυήσεις ύψους €39.297.833 το 2008, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στέγαση και για επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

   

· Κρατική χορηγία:

  17.027.248

· Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας:

  51.249.440

· Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας:

   

16.000.000

· Άλλα έσοδα:

  178.312

------------------

Σύνολο:   €84.455.000

Σύμφωνα με περαιτέρω στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα δάνεια σε δικαιούχους με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ στο σύνολό τους παραμένουν το 2009 στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2008 (€49,5 εκατομ.), λόγω του ότι με τη μείωση του ποσού για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αυξήθηκε το ποσό που προορίζεται για σπουδαστικά δάνεια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον προϋπολογισμό του 2008, τα δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αυξήθηκαν σημαντικά, για να ικανοποιηθούν οι καθυστερημένες αιτήσεις (αύξηση από €1.366.881 το 2007 σε €15.377.379 το 2008), γι’ αυτό όλες οι καθυστερημένες αιτήσεις εξετάστηκαν εντός του 2008 και ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων αυτών μειώθηκε από 24 μήνες σε 1 μήνα. Για τον πιο πάνω λόγο, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ έκρινε ως ικανοποιητικό το ποσό των €9.479.200 για την ικανοποίηση των αιτήσεων που θα εξεταστούν εντός του 2009 αναφορικά με δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών διαβίβασε στην επιτροπή τη Δήλωση Πολιτικής του Υπουργού Οικονομικών που αφορά δέσμευσή του για υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φερεγγυότητας του προσφυγικού κόσμου.

Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, με τις προτεινόμενες αυξήσεις των κονδυλίων ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ως ακολούθως:

1. Για τα στεγαστικά δάνεια από 33 σε 30 μήνες.

2. Για τα σπουδαστικά δάνεια από 5 σε 3 μήνες.

3. Για τα επαγγελματικά δάνεια από 9 σε 8 μήνες.

4. Για τα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, κατά το 2007 εξετάστηκαν 2 870 αιτήσεις δανείων, το 2008 εξετάστηκαν 4 618 και το 2009 υπολογίζεται ότι θα εξεταστούν 5 300, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση στην εξέταση των αιτήσεων αυτών κατά 61% για τα έτη 2007-2008 και 82% για τα έτη 2008-2009.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι για σκοπούς υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2009 περιλαμβάνεται πρόνοια για δημιουργία των ακόλουθων νέων θέσεων:

1. Μιας πρόσθετης θέσης Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

2. Δύο πρόσθετων θέσεων Λειτουργού Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κλ. Α8-10-11).

3. Μιας πρόσθετης θέσης Γραφέα [Κλ. Α2-5-7(ii)].

4. Ενός ωρομίσθιου αχθοφόρου/κλητήρα.

Όπως οι πιο πάνω εκπρόσωποι ανέφεραν στην επιτροπή, η δημιουργία αυτών των νέων θέσεων αποσκοπεί στη σωστή οργανωτική δομή του ΚΦΙΚΒ, στη στελέχωση του λογιστηρίου που θα δημιουργηθεί στον ΚΦΙΚΒ, καθώς και στο χειρισμό του συστήματος μηχανογράφησης.

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόνοια για κάλυψη αμοιβής νομικού συμβούλου για τις ανάγκες του ΚΦΙΚΒ και ειδικότερα για το ύψος της αμοιβής αυτής. Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ ανέφεραν στην επιτροπή ότι το ύψος του ποσού των €20.000 περιλήφθηκε στον εν λόγω προϋπολογισμό, ώστε να καλύψει τα ενδεχόμενα έξοδα τυχόν προσφυγών που θα καταχωριστούν στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον του ΚΦΙΚΒ, λόγω της πρόσληψης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στον ΚΦΙΚΒ. Η επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι η εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει συνήθως διάρκεια που ξεπερνά το ένα έτος, έκρινε ότι τα ενδεχόμενα έξοδα από τυχόν προσφυγές δε θα παραστεί ανάγκη να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΚΦΙΚΒ για το 2009. Ως εκ τούτου, αποφάσισε όπως το ύψος της προβλεπόμενης αμοιβής νομικού συμβούλου για τις ανάγκες του φορέα μειωθεί από το ποσό των €20.000 στο ποσό των €10.000 και διαμόρφωσε ανάλογα το νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή σημειώνει την ικανοποίησή της για την αύξηση των ποσών στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό τόσο σε σχέση με τα δάνεια όσο και με τις εγγυήσεις. Περαιτέρω, η επιτροπή επικροτεί τη συμπερίληψη πρόνοιας για κάλυψη των εξόδων για αναβάθμιση της μελέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με το κόστος των χαμένων εισοδημάτων των προσφύγων και δηλώνει ότι με την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης αναμένει από τον ΚΦΙΚΒ να προβεί στη δημιουργία νέων σχεδίων που θα προσδίδουν φερεγγυότητα στον προσφυγικό κόσμο. Επιπλέον, η επιτροπή εκφράζει την προσδοκία όπως ευοδωθούν οι προσπάθειες που στοχεύουν στο να καταστούν άτοκα τα δάνεια από τον ΚΦΙΚΒ. Παράλληλα, η ίδια σημειώνει ότι θα αναμένει από πλευράς του ΚΦΙΚΒ την ανάληψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση του χρόνου αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από τον ΚΦΙΚΒ. Τέλος, η επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της σε σχέση με τη συνεχιζόμενη δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκ μητρογονίας προσφύγων όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια και δηλώνει ότι θα αναμένει τα αποτελέσματα από το χειρισμό των θεμάτων αυτών από την Εξ Υπουργών Επιτροπή που διορίστηκε για το σκοπό αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, υπογραμμίζοντας όλες τις πιο πάνω παρατηρήσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ίδια στη βάση των πιο πάνω.

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων