Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2008 και στις 12 Ιανουαρίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Αρχηγού Αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ώστε να διευρυνθούν τα εχέγγυα καλού χαρακτήρα που καθορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, για να περιληφθούν στα κριτήρια μη χορήγησης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και καταδίκες για σοβαρά αδικήματα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, έπειτα από εισήγηση που υπέβαλε στο υπουργείο τους ο Αρχηγός Αστυνομίας, όταν διαπιστώθηκε ότι στην τελευταία τροποποίηση που επήλθε στη βασική νομοθεσία που διέπει την πώληση οινοπνευματωδών ποτών, με την οποία καθορίστηκαν τα αδικήματα που δεν πρέπει να βαρύνουν αιτητή για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, δεν περιλήφθηκαν καταδίκες και για διάφορα σοβαρά αδικήματα.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία έκρινε ότι η προτεινομένη διάταξη του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέραν των τεσσάρων ετών θεωρείται ότι δεν είναι καλού χαρακτήρα και δεν πληρεί τα εχέγγυα για να κατέχει άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, είναι υπέρμετρα αυστηρή. Για το λόγο αυτό η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμορφώσουν το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε η προτεινόμενη ποινή να είναι ηπιότερη.

Ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών σε μεταγενέστερο στάδιο, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμόρφωσε την υπό αναφορά πρόνοια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για την οποία υπήρξαν οι ανωτέρω επιφυλάξεις από την επιτροπή, και στη συνέχεια κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο.

Η επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο μελέτησε τη διαμορφωμένη πρόνοια του νομοσχεδίου και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι η εν λόγω πρόνοια, όπως επαναδιατυπώθηκε, εξακολουθεί να είναι αυστηρή, γι’ αυτό και αποφάσισε να τη διαγράψει από το κείμενό του, θέση με την οποία συμφώνησαν τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ) δήλωσε στην επιτροπή πως μέλη του συνδέσμου του αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξασφάλισης άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για διάφορες καταδίκες τους σε σχέση με αδικήματα που αφορούν την ηχορρύπανση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων