Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Μουσκάλλης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10ης Δεκεμβρίου 2008 και 20ής Ιανουαρίου 2009.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των εταιρειών πετρελαιοειδών ΕΧΧΟΝ ΜΟBIL CΥPRUS, PETROLINE (ΗOLDINGS) LTD και ΕΚΟ. Η εταιρεία LUKOIL, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η προσθήκη νέων διατάξεων στο νόμο για τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα καύσιμα αναφορικά με τις διαδικασίες που δύναται να εφαρμόζονται, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται, μέσω εργαστηριακού ελέγχου, ότι πετρελαιοειδές ή καύσιμο δε συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, με το παρόν νομοσχέδιο:

1. προστίθενται νέες διατάξεις στο άρθρο 9 του βασικού νόμου για συμπλήρωση των κενών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία επίδοσης των ειδοποιήσεων απαγόρευσης, επαναλειτουργίας και παράτασης της σφράγισης αποθηκών πετρελαιοειδών και καυσίμων,

2. δίδεται εξουσία, στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας, για έκδοση διαταγμάτων απαγορευτικών της εμπορίας πετρελαιοειδών και καυσίμων που δε συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές,

3. καθορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την επιβολή ποινικών κυρώσεων και

4. παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εκδίδει διατάγματα για σκοπούς τροποποίησης ή/και αντικατάστασης των παραρτημάτων του βασικού νόμου.

Σύμφωνα με τα όσα επιπρόσθετα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η ποιότητα των πετρελαιοειδών και καυσίμων που διατίθενται προς εμπορία και χρήση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ρυθμίζεται από τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο, καθώς και τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, με τα οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε δείγματα πετρελαιοειδών, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.

2. Παρ’ όλο που το άρθρο 9 του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου καθορίζει τις διαδικασίες που δύναται να εφαρμόσει ο αρχιεπιθεωρητής, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ή καύσιμο δε συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές του, διαπιστώθηκαν κενά τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και προς το σκοπό αυτό αποβλέπει το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

3. Στα πλαίσια της ετοιμασίας του προτεινόμενου νόμου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε επαφές με τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και άλλους οργανωμένους φορείς, τα μέλη των οποίων κατέχουν ή/και χρησιμοποιούν για τις παραγωγικές ή/και εμπορικές δραστηριότητές τους πετρελαιοειδή και καύσιμα. Σκοπός των επαφών ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και η ανταλλαγή απόψεων επί αυτών.

4. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών εξέφρασε αρχικά την έντονη διαφωνία του αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου η οποία προνοεί την επικόλληση στην αποθήκη (ή, στην περίπτωση του πρατηρίου, στην αντλία) ταινίας που να αναγράφει «το πετρελαιοειδές είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση του», γιατί αυτό, κατά την άποψη του συνδέσμου, αποτελεί δυσφήμηση του πρατηρίου. Η θέση αυτή του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών δεν έγινε αποδεκτή, λόγω του ότι η επικόλληση της ταινίας σκοπό έχει την προστασία του καταναλωτή από τη χρήση του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς ή καυσίμου και όχι τη δυσφήμηση του πρατηρίου, το οποίο πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να διαθέτει στον καταναλωτή πετρελαιοειδή που να συνάδουν με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η ταινία θα επικολλάται πάνω στην πιστόλα της αντλίας και θα καθορίζεται το είδος του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς, π.χ. «Βενζίνη 95 οκτανίων εκτός προδιαγραφών - Να μη χρησιμοποιηθεί».

5. Αργότερα, η Γενική Συνομοσπονδία των Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, σε επιστολή της, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2009, ανέφερε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών δε φέρει ένσταση στην προώθηση και ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

6. Η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου δεν αναμένεται να έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στις προμηθεύτριες εταιρείες πετρελαιοειδών, στα πρατήρια πετρελαιοειδών ή στα πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρελαιοειδή ή καύσιμα. Ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου αποτρέπουν από την εσκεμμένη χρήση ή/και διάθεση πετρελαιοειδών και καυσίμων οι προδιαγραφές των οποίων δε συνάδουν με τις καθοριζόμενες από τη νομοθεσία. Ο καθορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπο που κατέχει ή χρησιμοποιεί εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο δε θεωρείται ένοχο αδικήματος προστατεύει τα πρόσωπα αυτά από την εν αγνοία τους διάθεση ή/και χρήση του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς ή καυσίμου.

7. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διενεργεί ήδη συστηματικούς ελέγχους σε δείγματα πετρελαιοειδών με την Κινητή Εργαστηριακή Μονάδα Ελέγχου της Ποιότητας Πετρελαιοειδών και Καυσίμων. Έλεγχοι σε δείγματα πετρελαιοειδών διενεργούνται επίσης κατόπιν σχετικών καταγγελιών που υποβάλλονται στο υπουργείο.

8. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών που προνοούνται στο άρθρο 9 εφαρμόστηκαν ήδη σε δύο περιπτώσεις στο παρελθόν. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε πρατήριο το οποίο πωλούσε βενζίνη 95 οκτανίων ωσάν να ήταν βενζίνη 98 οκτανίων και η δεύτερη περίπτωση αφορούσε δεξαμενή αποθήκευσης ντίζελ κίνησης ιδιωτικής επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκε ανάμειξη ντίζελ κίνησης με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. Και στις δύο περιπτώσεις ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων