Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2008. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑΠ ποσού ύψους €875.270 για σκοπούς ενίσχυσης των πιστώσεων στα άρθρα που αφορούν την έκτακτη αμυντική εισφορά, την εταιρική φορολογία και τις επιβαρύνσεις.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, τόσο οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΠ όσο και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι, με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2008, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμά του κατά την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφερόμενων επιτοκίων κατάθεσης και τις προβλέψεις για την πορεία των πληρωμών στους δικαιούχους αιτητές, διαφάνηκε ότι τα έσοδα του ΚΟΑΠ από τραπεζικούς τόκους θα είναι αυξημένα (€4,05 εκατομ.) σε σχέση με αυτά που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί (€0,43 εκατομ.).

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν περαιτέρω ότι, λόγω της διαφοροποίησης των δεδομένων όσον αφορά τις αναμενόμενες χρηματικές εισροές και το ύψος των επιτοκίων που ίσχυαν κατά το χρόνο της ετοιμασίας του προϋπολογισμού για το έτος 2008, οι εγκεκριμένες πιστώσεις για την κάλυψη τόσο της αμυντικής εισφοράς όσο και του εταιρικού φόρου είναι εξίσου σημαντικά ανεπαρκείς. Η διαφοροποίηση στα χρηματικά διαθέσιμα οφείλεται στα ποσά (προκαταβολές) συνολικού ύψους €72 εκατομ. που παραχωρήθηκαν στον ΚΟΑΠ περί τα τέλη του 2007 τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για κάλυψη της εθνικής κοινοτικής συνεισφοράς των πληρωμών που θα πραγματοποιούσε ο ΚΟΑΠ στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα ότι για την κάλυψη της συνεπαγόμενης δαπάνης δε θα χρειαστεί πρόσθετη κρατική χορηγία, αφού αυτή θα καλυφθεί από τα αυξημένα έσοδα του οργανισμού από τραπεζικούς τόκους, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

 

3 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων