Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιαννάκης Γαβριήλ Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 και 25 Νοεμβρίου 2008. Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της διεύθυνσης της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής, του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), έτσι ώστε να διευκρινισθεί ότι τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που θα παραχωρηθούν από το ΤΕΠΑΚ στα υπό ένταξη ιδρύματα θα θεωρείται, για σκοπούς συμμετοχής τους στα ακαδημαϊκά σώματα των ιδρυμάτων αυτών, ότι διατηρούν το καθεστώς που είχαν πριν από την ένταξή τους στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυμάτων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί από τα εμπλεκόμενα ιδρύματα, και ειδικότερα από το ΑΤΙ, τη Νοσηλευτική και Μαιευτική Σχολή και το ΑΞΙΚ, κατά πόσο αυτά επηρεάζονται ή όχι από τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξέφρασαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Οι εκπρόσωποι του ΑΤΙ, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, ζήτησαν όπως το ΑΤΙ εξαιρεθεί από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προς αποφυγή σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας του ινστιτούτου τους, καθώς και προβλημάτων στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι η υιοθέτηση της προτεινόμενης τροποποίησης είναι αντίθετη τόσο με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο όσο και με το νόμο για το ΑΤΙ, αφού το εντεταγμένο στο ΤΕΠΑΚ προσωπικό έπαψε από την 1η Ιανουαρίου 2008 να ανήκει στη δημόσια υπηρεσία, διότι υπέβαλε ανέκκλητη παραίτηση.

Περαιτέρω, στο υπόμνημά τους που κατέθεσαν στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα εξής: Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι άκαιρο και αχρείαστο, γιατί από τις 2 Ιανουαρίου 2008 το ΑΤΙ λειτουργεί απρόσκοπτα με βάση την οικεία νομοθεσία και τα κύρια σώματά του, δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο, το κεντρικό ακαδημαϊκό συμβούλιο, τα κλαδικά ακαδημαϊκά συμβούλια και όλες οι άλλες επιτροπές που προνοεί η νομοθεσία, έχουν συσταθεί από το μόνιμο προσωπικό του ΑΤΙ που παρέμεινε και όλα λειτουργούν ομαλά.

Επίσης, οι ανάγκες του ΑΤΙ σε σχέση με το διδακτικό έργο έχουν καλυφθεί κυρίως από το μόνιμο προσωπικό που παρέμεινε στο ΑΤΙ (παρέμειναν τριάντα έξι άτομα, δηλαδή το 47% του εκπαιδευτικού προσωπικού), καθώς και από το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Όμως, εκεί όπου υπήρχαν εξειδικευμένες ανάγκες διδακτικού έργου έχει ζητηθεί και παραχωρηθεί από το ΤΕΠΑΚ το αναγκαίο προσωπικό για παροχή διδακτικού έργου μόνο.

2. Οι εκπρόσωποι της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής δήλωσαν ότι οι διατάξεις του υπό μελέτη νομοσχεδίου είναι αναγκαίες, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολής τους, καθώς και η ευημερία και η σωστή εκπαίδευση των φοιτητών της εν λόγω σχολής μέχρι την αποφοίτησή τους το 2010. Γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι της σχολής, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, ζήτησαν από την επιτροπή την επίσπευση της ψήφισης του νομοσχεδίου για τους ακόλουθους δύο λόγους:

α. Όλο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής έχει ήδη ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ.

β. Η λειτουργία της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής διέπεται από τη δική της νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η λειτουργία των δικών της σωμάτων, τα οποία είναι το διοικητικό συμβούλιο, το ακαδημαϊκό συμβούλιο και η πειθαρχική επιτροπή. Και τα τρία αυτά σώματα συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λειτουργούν.

3. Οι εκπρόσωποι του ΑΞΙΚ δήλωσαν ότι ο προτεινόμενος νόμος δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ινστιτούτου τους, διότι ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος δεν προνοεί την ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι επισήμαναν ότι, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προνοείται η συνέχιση της λειτουργίας του ΑΞΙΚ, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει και άλλα προγράμματα σπουδών.

Όπως διευκρινιστικά επίσης ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, από το ΑΞΙΚ έχουν ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ τέσσερα μέλη του προσωπικού, τα οποία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 κατείχαν τις θέσεις του Διευθυντή, του Ανώτερου Λειτουργού και των προϊσταμένων του Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών.

Όλοι οι πιο πάνω υπάλληλοι έχουν ήδη τερματίσει τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα από την 1η Ιανουαρίου 2008, μετά από σχετική απόφαση της ΕΔΥ.

Στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβεβαίωσε τα όσα κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του ΑΤΙ και του ΑΞΙΚ. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε ότι όσον αφορά το ΑΤΙ, επειδή έχουν ήδη συγκροτηθεί όλα τα κύρια σώματά του από το μόνιμο προσωπικό του και αυτό λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα με βάση τη δική του νομοθεσία, δεν υπάρχει πρόβλημα εάν η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο ρύθμιση δεν προωθηθεί σε σχέση με το ΑΤΙ.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι η εμπλοκή του τμήματος στην ετοιμασία του εν λόγω νομοσχεδίου ήταν στο να συμβάλει, ώστε να ετοιμαστεί ένα διευκρινιστικό κείμενο, το οποίο θα διασφάλιζε την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυμάτων και κυρίως την επισημοποίηση του καθεστώτος των σωμάτων που λειτουργούν σε αυτά.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επισήμανε στην επιτροπή ότι υπήρξε διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι, προτού το εν λόγω νομοσχέδιο σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, είχαν ζητηθεί οι απόψεις και των εμπλεκόμενων υπουργείων και είχε διαφανεί η σύμφωνη γνώμη όλων. Στην πορεία όμως προέκυψαν οι πιο πάνω διαφωνίες από πλευράς του ΑΤΙ.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε ανάλογα το νομοσχέδιο, έτσι ώστε οι πρόνοιές του να αναφέρονται μόνο στη ρύθμιση σε σχέση με τη Νοσηλευτική και Μαιευτική Σχολή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να τιτλοφορείται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008».

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων