Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Πανίκκος Σταυριανός
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κοινοποίησε όμως γραπτώς στην επιτροπή τις θέσεις του επί του θέματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Καταστατικού του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Τροποποίησις) Κυρωτικού Νόμου του 1967 με την προσθήκη νέων άρθρων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή των διεθνών υγειονομικών κανονισμών που εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με την προσθήκη των εν λόγω άρθρων δίνεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του να ορίζει την Εθνική Κεντρική Υπηρεσία που προβλέπεται από τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των μέτρων δημόσιας υγείας σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς. Παράλληλα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η κατάργηση των ομότιτλων Νόμων του 1968 και 1985, ο οποίοι έχουν τροποποιηθεί από μεταγενέστερους νόμους και δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Κυπριακή Δημοκρατία ενσωμάτωσε τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς στην εσωτερική έννομη τάξη με τον περί Καταστατικού του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Τροποποίησις) Κυρωτικό Νόμο του 1967. Ακολούθως, με νεότερους κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 2005, ο ΠΟΥ αναθεώρησε τους εν λόγω κανονισμούς, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή τους και σε άλλα νοσήματα, πέρα από τα συνήθη λοιμώδη νοσήματα που περιλαμβάνονταν μέχρι τότε στους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς. Με τη διεύρυνση αυτή περιλαμβάνεται πρόσθετα η κάλυψη κινδύνων από χημικές ή ραδιενεργούς ουσίες και από τυχόν επείγοντα γεγονότα δημόσιας υγείας ή γενικού ενδιαφέροντος η αιτία των οποίων είναι άγνωστη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες αλλαγές στους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς όλα τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν στον ΠΟΥ οποιαδήποτε γεγονότα, τα οποία, με βάση τον προτεινόμενο αλγόριθμο αξιολόγησής τους, δυνατόν να αποτελέσουν επείγοντα περιστατικά δημόσιας υγείας και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, κάθε κράτος μέλος, πέντε χρόνια μετά από την έναρξη της εφαρμογής των αναθεωρημένων διεθνών υγειονομικών κανονισμών, θα πρέπει να έχει την υποδομή και τους κατάλληλους μηχανισμούς για εντοπισμό, αναφορά και αντιμετώπιση γεγονότων που δυνατόν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή γεγονότων ειδικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία ενδεικνυόμενα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου στα σημεία εισόδου του κράτους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σύνορα, και να διαθέτει στα σημεία αυτά ειδικά διαμορφωμένους χώρους, κατάλληλα εξοπλισμένους και στελεχωμένους με εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατά προτίμηση μακριά από τα σημεία εισόδου, για περιορισμό και επιτήρηση (καραντίνα) περιστατικών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για σκοπούς δημόσιας υγείας.

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Κεντρική Υπηρεσία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του θα λειτουργεί, μέσω των λειτουργών που θα οριστούν, ως σύνδεσμος μεταξύ του κράτους μέλους και του ΠΟΥ, έτσι ώστε να μπορεί ο τελευταίος να επικοινωνεί με το κράτος μέλος οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Στο στάδιο εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή την πρόθεση του υπουργείου να αξιοποιηθούν οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ως εθνικό σημείο αναφοράς της Κύπρου σε σχέση με τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς.

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε γραπτή του επιστολή επισημαίνει ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν εμπίπτει στα καθήκοντα, στις αρμοδιότητες και ευθύνες του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Καταστατικού του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Τροποποίησις) Κυρωτικός (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008».

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων