Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10ης Απριλίου και 20ής Νοεμβρίου 2008. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) και του Συνδέσμου και Τάγματος του Αγίου Ιωάννη.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων εγκατάστασης, χρήσης και εποπτείας των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των χώρων στους οποίους θα εγκαθίστανται οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές.

2. Τις υποχρεώσεις που θα έχουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων όπου εγκαθίστανται οι εν λόγω απινιδωτές.

3. Τον έλεγχο και την εποπτεία των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών που είναι εγκατεστημένοι.

4. Τον ορισμό από τον Υπουργό Υγείας ως Λειτουργών Αναζωογόνησης ιατρικών ή νοσηλευτικών λειτουργών του υπουργείου που είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, καθώς και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους.

5. Τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για αναζωογόνηση με παροχή βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ή/και χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.

6. Τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές είναι εύχρηστες συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και από απλούς πολίτες, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν τύχει της σωστής εκπαίδευσης από ειδικούς και μέσα από διαπιστευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Οι εν λόγω συσκευές αναγνωρίζουν τον καρδιακό ρυθμό και χορηγούν ηλεκτροσόκ (απινίδωση) στις περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής με κοιλιακή ταχυκαρδία ή με κοιλιακή μαρμαρυγή. Συναφώς, μπορούν με την έγκαιρη και σωστή χρήση τους να διατηρήσουν ένα άτομο στη ζωή.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε μετά από πρόταση του ΚΥΣΑΝ προς το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΥΣΑΝ, το νομοσχέδιο κρίνεται πολύ σημαντικό, καθότι περιλαμβάνει πρόνοιες που έχουν ως απώτερο στόχο την πρόληψη των αιφνίδιων θανάτων. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε συγκεκριμένες τροπολογίες, με απώτερο στόχο να καταστεί το νομοσχέδιο σαφέστερο και αποτελεσματικότερο στην εφαρμογή του. Οι εισηγήσεις αυτές εντοπίζονται:

1. στην ανάγκη καθορισμού στο νόμο των εκπαιδευτών οι οποίοι θα εκπαιδεύουν τα άτομα που θα προορίζονται να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες συσκευές, έτσι ώστε η εκπαίδευσή τους να είναι η ορθή και η κατάλληλη, και

2. στην ανάγκη τοποθέτησης τέτοιων συσκευών στα περιπολικά αυτοκίνητα της αστυνομίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την τροποποίηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε οι πρόνοιές του να δεσμεύουν και όλους όσοι εγκαθιστούν οικειοθελώς τις συγκεκριμένες συσκευές στις επιχειρήσεις τους, χωρίς να υποχρεώνονται διά νόμου να τις εγκαταστήσουν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, διατύπωσε αριθμό εισηγήσεων για τροποποίηση του νομοσχεδίου, προκειμένου αυτό να καταστεί αποτελεσματικότερο στην εφαρμογή του. Οι εν λόγω εισηγήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την ανάγκη προσθήκης σχετικής διάταξης στο νομοσχέδιο η οποία να καθορίζει ότι οι συσκευές αυτές θα διαθέτουν οδηγίες χρήσεως με φωνητική απόδοση και στην ελληνική γλώσσα.

2. Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος σε Λειτουργούς Αναζωογόνησης ειδικά εκπαιδευμένους χωρίς κατ’ ανάγκη αυτοί να είναι νοσηλευτές, για να μην επιβαρυνθεί ο κλάδος των νοσηλευτών με τα εν λόγω επιπρόσθετα καθήκοντα, δεδομένης της υφιστάμενης υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους.

3. Την περίληψη ειδικής πρόνοιας για την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο να ετοιμάσει την υποδομή που απαιτείται για την εφαρμογή του.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας κάλεσε το Υπουργείο Υγείας όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προβεί, όπου είναι δυνατό, σε αναθεώρηση του προτεινόμενου νόμου και ακολούθως όπως υποβάλει το νέο κείμενο ενώπιον της επιτροπής για περαιτέρω συζήτηση.

Στο στάδιο αυτό οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου και Τάγματος του Αγίου Ιωάννη κατέθεσαν γραπτώς στην επιτροπή τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Εισήγηση για προσθήκη νέων διατάξεων στον προτεινόμενο νόμο, ώστε το ΚΥΣΑΝ να κοινοποιεί στους άμεσα ενδιαφερομένους το εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις το εν λόγω Συμβούλιο υιοθετεί.

2. Εισήγηση για προσθήκη νέων διατάξεων, ώστε το ΚΥΣΑΝ να κοινοποιεί στους άμεσα ενδιαφερομένους τη διαδικασία που καθορίζεται στους αλγόριθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις το εν λόγω Συμβούλιο υιοθετεί.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, υλοποιώντας την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, προέβησαν, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τους ενδιαφερομένους, σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, στη βάση των οποίων ετοιμάστηκε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προστέθηκε ο όρος “δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές” και η ερμηνεία του.

2. Τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία καθορίζονται οι χώροι στους οποίους είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, με επέκταση στις τράπεζες και στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων και σε χώρους όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και εξοπλισμού είναι αδύνατη, όπως αεροπλάνα και πλοία.

3. Προστέθηκε διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να καθορίζει με διάταγμά του άλλους χώρους στους οποίους θα υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.

4. Προστέθηκε διάταξη με την οποία διασφαλίζεται ότι οι οδηγίες χρήσεως των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών θα είναι διατυπωμένες τουλάχιστο στην ελληνική γλώσσα.

5. Προστέθηκε διάταξη η οποία ρυθμίζει την εθελοντική εγκατάσταση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.

6. Τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη με την οποία ο Υπουργός Υγείας ορίζει ως Λειτουργούς Αναζωογόνησης πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, έτσι ώστε αυτοί να μην είναι κατ’ ανάγκη ιατρικοί ή νοσηλευτικοί λειτουργοί.

7. Προστέθηκε διάταξη η οποία ρυθμίζει την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

8. Τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη για την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, έτσι ώστε οι πρόνοιες του αναφορικά με την υποχρέωση εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στους χώρους που ρητά καθορίζονται σε αυτόν, καθώς και στους χώρους στους οποίους εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων προσώπων την ημέρα να τεθούν σε ισχύ τρεις και έξι μήνες, αντίστοιχα, μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης του αναθεωρημένου κειμένου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκαν περαιτέρω τροποποίηση της παραγράφου (α) του άρθρου 6 του προτεινόμενου νόμου, η οποία αφορά την υποχρέωση του υπευθύνου λειτουργίας χώρου να δηλώνει τα στοιχεία της συσκευής στο ΚΥΣΑΝ, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να δηλώνονται στο Λειτουργό Αναζωογόνησης και αυτός ακολούθως να τα υποβάλλει στο ΚΥΣΑΝ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του ΚΥΣΑΝ εισηγήθηκαν στην επιτροπή τη συμπερίληψη διάταξης στο υπό αναφορά νομοσχέδιο με την οποία να προβλέπεται η τοποθέτηση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε περίοπτο μέρος με κατάλληλη σηματοδότηση, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ILCOR).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού μελέτησε όλες τις εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει το νομοσχέδιο όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενσωματώνοντας επιπρόσθετα σε αυτό τις τελευταίες εισηγήσεις που τέθηκαν από τους εκπροσώπους του ΚΥΣΑΝ σχετικά με τη σηματοδότηση στους χώρους εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων